Valtionavustus

Valtion erityisavustus lukiokoulutukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi

Lukiokoulutus Koronavirustilanne
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
16.6.2020 – 24.8.2020 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
17 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Kimmo Koskinen, p. 029 533 1107
Opetusneuvos Teijo Koljonen, p. 029 533 1524
Opetusneuvos Pamela Granskog, p. 029 533 1688 (ruotsinkielinen koulutus)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi

Valtionavustuksella tuetaan lukiokoulutuksen järjestäjiä koronavirustilanteen aiheuttamien opetukseen, ohjaukseen ja tukitoimiin liittyvien lisäresurssitarpeiden rahoittamisessa. Tavoitteena on parantaa lukio-opiskelijoiden edellytyksiä jatkaa opintojaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa opetuksessa lukuvuonna 2020-2021.

Lukion opetus ja ohjaus järjestettiin 18.3.2020 alkaen pääsääntöisesti etäopetuksena ja -opiskeluna sekä itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Lukiokoulutuksessa oli varsin hyvät mahdollisuudet järjestää opetus ja ohjaus vaihtoehtoisin tavoin johtuen opettajien ja opiskelijoiden hyvästä digiosaamisesta, kattavasta laitekannasta ja saatavilla olevasta digitaalisesta oppimateriaalista. Tästä huolimatta lähiopetuksen puuttuminen aiheutti haasteita opiskelijoiden osaamisen tavanomaiselle kehittymiselle poikkeusolojen aikana, ja kaikkien osaamistavoitteiden saavuttaminen etä- ja itseopiskeluna on voinut jäädä osalla opiskelijoista puutteelliseksi. Lähiopetuksen puuttuminen on siten lisännyt opiskelijoiden tarvetta kerrata kevään opintoja syksyllä.

Erityisesti ne opiskelijat, joilla on oppimisvaikeuksia tai elämänhallinnan haasteita, ovat olleet muita heikommassa asemassa poikkeustilanteessa, kun opettajalta saatava oppimisen tuki on voinut olla vähäisempää tai muuten tavanomaisesta poikkeavaa. Opiskelijat tarvitsevat todennäköisesti myös aiempaa enemmän tukea opintojensa suunnitteluun ja ohjaukseen. Lisäksi yhteistyössä opiskeluhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa toteutettavan ohjauksen ja tuen tarvitsijoiden määrä on oletettavasti kasvanut.

Haun avustuskohteita ovat:

  • Opetuksen lisääminen

Avustusta kohdennetaan opintojen kertaamiseen ja tukitoimenpiteisiin niille opiskelijoille, joilla arvioidaan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten vuoksi olevan puutteita opetussuunnitelman perusteiden mukaisten osaamistavoitteiden osalta. Opetusta ja tukea voidaan kohdentaa esimerkiksi oppiaine- tai kurssikohtaisesti paikallisesti todettujen tarpeiden perusteella. 

Lisämäärärahan tarpeen laskennassa on arvioitu, että opetuksen lisäystarve olisi keskimäärin yhden lukiokurssin opetustuntimäärän verran lukio-opiskelijaa kohden. Yhden kurssin opiskelijamäärä on laskennollisesti 20.

  • Ohjauksen ja tukitoimien lisääminen

Avustusta voidaan kohdentaa lisäresurssina opiskelijoille annettavaan oppimisen tukeen ja opinto-ohjaukseen. Lisäksi avustusta voi käyttää koulutuksen järjestäjien yhteistyössä opiskeluhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa tarjoamien ohjauksen ja tuen palveluiden lisäämiseen erityisesti niille nuorille, joilla on ollut ongelmia jaksamisen ja mielenterveyden kanssa tai jotka ovat muuten heikoimmassa asemassa.

Lisämäärärahan tarpeen laskennassa on arvioitu, että opiskelijaa kohden lisäresurssia tarvitaan noin kymmenen opinto-ohjaajan tai muun tukihenkilöstön työtuntia lukuvuoden aikana. Lisäresurssi kohdistuisi noin 25 prosenttiin opiskelijoista.

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille koulutuksen järjestäjille, joilla on lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen. Valtion oppilaitokset eivät voi olla valtionavustuksen saajina.

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion erityisavustusta koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukiokoulutuksessa. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 17 miljoonaa euroa ja se myönnetään valtion vuoden 2020 IV lisätalousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.30 lisämäärärahasta. Avustukset myönnetään sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen lisämäärärahat.

Valtionavustusta myönnetään enintään 95 % kokonaismenoista, joten koulutuksen järjestäjän omarahoitusosuus on vähintään 5 %.

Avustusta voi käyttää avustuksen saajan opetuksen, ohjauksen ja tuen lisätarpeen rahoittamiseen, mutta ei muuhun koulutuksen järjestäjän perustoimintaan.

Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.7.2021.

Avustusta haetaan ja myönnetään koulutuksen järjestäjäkohtaisesti, ei siis koulutuksen järjestäjien yhteishakemuksella.  Avustusta voi käyttää myös muiden lukiokoulutuksen järjestäjien kanssa yhteistyössä toteutettavan ja tämän haun tavoitteiden mukaisen opetus-, ohjaus- tai tukitoiminnan osarahoitukseen. Tällöin järjestäjät sopivat keskenään yhteistoiminnan kustannusten jakamisesta ja maksamisesta. Kukin avustuksen saaja vastaa itse oman hankkeensa valtionavustuksen käytöstä ja raportoinnista Opetushallitukselle.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 24.8.2020 klo 16.15.

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella

  • Toiminta vastaa hakutiedotteen avustuskohteita ja tavoitteita
  • Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan
  • Toiminnalla on vaikutusta opiskelijoiden oppimistuloksiin ja hyvinvointiin

Myönnettävän avustuksen laskennallisena jakokriteerinä on hyväksyttyjen hakijoiden lukion oppimäärää suorittavien 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden kokonaismäärän 20.1.2020 perusteella laskettava keskimääräinen opiskelijahinta, erikseen nuorten ja aikuisten oppimäärää suorittaville. Hakijan opiskelijahintaa porrastetaan vastaavan luonteisesti kuin rahoitusasetuksen (1766/2009) 1 §:ssä on säädetty lukion yksikköhinnan laskemisesta opiskelijamäärän perusteella. Siten pienen opiskelijamäärän omaavalle avustuksen saajalle määräytyy korkeampi opiskelijakohtainen hinta kuin suuren opiskelijamäärän omaavalle. Opetushallitus päättää kuitenkin hankesuunnitelman kokonaisarvioinnin perusteella kunkin hakijan saaman lopullisen avustussumman.

Valtionavustuspäätökset on lähetetetty avustusta hakeneille lukiokoulutuksen järjestäjille   Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä 15.9.2020.

Liite