Valtionavustus

Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin

Lukiokoulutus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
29.8.2022 – 7.10.2022 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
17 000 000 €

Valintaperusteet

Toiminta vastaa hakutiedotteen avustuskohteita ja tavoitteita
Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan
Toiminnalla on vaikutusta opiskelijoiden oppimistuloksiin ja hyvinvointiin

Valtionavustuksella tuetaan lukiokoulutuksen järjestäjiä pitkittyneen koronavirustilanteen johdosta tarvittaviin tukitoimiin opiskelijoiden osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Valtionavustus on tarkoitettu opetukseen, ohjaukseen, hyvinvointiin ja tukitoimiin liittyvien lisäresurssitarpeiden rahoittamiseen. Tavoitteena on parantaa lukio-opiskelijoiden edellytyksiä jatkaa opintojaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa opetuksessa sekä tukea heitä ylioppilastutkintoon valmistautumisessa ja jatko-opintoihin siirtymisessä.

Lukioissa opetusta ja ohjausta on järjestetty keväästä 2020 alkaen tarvittaessa poikkeusjärjestelyin Opetusjärjestelyt ovat koronapandemian aikana vaihdelleet alueellisesti, ja näin ollen paikallisissa vaikutuksissa on suuria eroja niin lukio- kuin opiskelijakohtaisesti. Lukiokoulutuksessa on ollut varsin hyvät mahdollisuudet järjestää opetusta ja ohjausta vaihtoehtoisin tavoin johtuen opettajien ja opiskelijoiden hyvästä digiosaamisesta, kattavasta laitekannasta ja saatavilla olevasta digitaalisesta oppimateriaalista. Tästä huolimatta lähiopetuksen ja -ohjauksen vähentyminen on voinut aiheuttaa haasteita opiskelijoiden osaamisen tavanomaiselle kehittymiselle poikkeusolojen aikana, ja osa opiskelijoista on voinut saavuttaa oppimistavoitteet vain osittain. Pitkään jatkuneet poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat siten lisänneet opiskelijoiden tarvetta kerrata opintoja.

Erityisesti lisää tukea tarvitsevat ne opiskelijat, joilla on ollut oppimisvaikeuksia tai elämänhallinnan, hyvinvoinnin ja jaksamisen haasteita. Poikkeustilanteen aikana heidän saamansa ohjaus ja oppimisen tuki on voinut olla vähäisempää tai muuten tavanomaisesta poikkeavaa. Monet opiskelijat tarvitsevat myös aiempaa enemmän tukea opintojensa suunnitteluun ja ohjaukseen. Lisäksi yhteistyössä opiskeluhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa toteutettavan ohjauksen ja tuen tarve on oletettavasti kasvanut.

Haun avustuskohteita ovat:

Oppimisen tukeminen ja osaamisvajeen paikkaaminen. Avustusta kohdennetaan opintojen kertaamiseen ja tukitoimenpiteisiin erityisesti niille opiskelijoille, joilla arvioidaan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten vuoksi olevan puutteita opetussuunnitelman perusteiden mukaisten osaamistavoitteiden osalta. Tukimuotoina voivat olla mm. kertaus- tai tukiopetus, pienryhmäopetus, erityisopettajan tuki, opetuksen eriyttäminen ja muut pedagogiset ratkaisut sekä opinto-ohjaus ja ryhmänohjaus. Opetusta ja tukea voidaan kohdentaa esimerkiksi oppiaine- tai kurssi-/opintojaksokohtaisesti paikallisesti todettujen tarpeiden perusteella. 

Hyvinvoinnin vahvistaminen.  Avustusta voidaan lisäresurssina kohdentaa opiskelijoille annettavaan yhteisölliseen tai yksilölliseen hyvinvoinnin tukeen. Lisäksi avustusta voi käyttää koulutuksen järjestäjien yhteistyössä opiskeluhuollon ja opiskeluterveydenhuollon kanssa tarjoamien ohjauksen ja tuen palveluiden lisäämiseen erityisesti niille nuorille, joilla on ollut ongelmia jaksamisen ja mielenterveyden kanssa tai jotka ovat muuten heikoimmassa asemassa.

Avustusta ei voi käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon tai opiskelijahuollon henkilökunnan palkkakustannuksiin tai ostopalveluihin kuten kuraattorit, psykologit, terveydenhoitajat, psykiatriset sairaanhoitajat, nepsy-ohjaajat ja -valmentajat, fysioterapeutit jne.

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille koulutuksen järjestäjille, joilla on lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen. Avustusta voidaan myöntää myös yliopistojen harjoittelukoulujen toimintaan. Valtion oppilaitokset eivät voi olla valtionavustuksen saajina. Ahvenanmaan maakunta ei kuulu tämän avustushaun piiriin.

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion erityisavustusta koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukiokoulutuksessa. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 17 miljoonaa euroa ja se myönnetään valtion vuoden 2022 II lisätalousarvioon sisältyvästä momentin 29.20.35. lisämäärärahasta.

Valtionavustusta myönnetään enintään 95 % kokonaismenoista, joten koulutuksen järjestäjän omarahoitusosuus on vähintään 5 %.

Avustusta voi käyttää avustuksen saajan opetuksen, ohjauksen ja tuen lisätarpeeseen liittyvien henkilöstökustannusten rahoittamiseen.

Valtionavustusta ei voi käyttää organisaation muun perus- tai kehittämistoiminnan rahoittamiseen eikä sellaiseen toimintaan, johon on saatu muuta valtionavustusta. Avustusta ei voi käyttää opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen, avustettavan toiminnan koordinointi- tai kehittämistyöhön, tapahtuma-, retki-, matka- ja majoituskuluihin, laite-, väline- ja materiaalihankintoihin, oppimateriaalihankintoihin, rakentamiskustannuksiin tai kalustehankintoihin.

Nyt haettavalla lisärahoituksella voidaan jatkaa ja laajentaa aikaisemmin myönnetyillä korona-avustuksilla käynnistettyjä tukitoimia. Mikäli hakija on saanut aiemmin valtionavustusta koronaviruksen vaikutusten tasoittamiseen, on eri hakukierroksilla myönnettyjen avustusten kirjanpito järjestettävä omilla kustannuspaikoillaan siten, että avustusten käyttöä voidaan seurata ja raportoida erikseen. Avustusten käytöstä tehdään Opetushallitukselle erilliset loppuselvitykset annettujen määräaikojen mukaisesti.

Myönnettävän avustuksen laskennallisena jakokriteerinä on hyväksyttyjen hakijoiden lukion oppimäärää suorittavien opiskelijoiden kokonaismäärän 20.1.2022 tai 20.9.2022 perusteella laskettava keskimääräinen opiskelijahinta, erikseen nuorten ja aikuisten oppimäärää suorittaville. Hakulomakkeella hakija voi ilmoittaa opiskelijamäärän joko 20.1. tai 20.9.2022 tilanteen mukaisena.

Hakijan opiskelijahintaa porrastetaan vastaavan luonteisesti kuin rahoitusasetuksen (1766/2009) 1 §:ssä on säädetty lukion yksikköhinnan laskemisesta opiskelijamäärän perusteella. Siten pienen opiskelijamäärän omaavalle avustuksen saajalle määräytyy korkeampi opiskelijakohtainen hinta kuin suuren opiskelijamäärän omaavalle.

Mikäli koulutuksen järjestäjä lomauttaa lukiokoulutuksen opetushenkilökuntaa, tulee avustus palauttaa Opetushallitukselle siltä osin, kun lomautuksen vaikutukset kohdistuvat valtion erityisavustuksena haettuihin toimintoihin. Lomautusta koskeva avustusosuus tulee palauttaa Opetushallitukselle viimeistään loppuselvityksen yhteydessä.

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.7.2024.

Koulutuksen järjestäjä hakee avustusta järjestäjäkohtaisesti, yhdellä hakemuksella. Kaksikielisen järjestäjän on kuitenkin mahdollista hakea avustusta kahdella eri hakemuksella.

Avustusta voi käyttää myös muiden lukiokoulutuksen järjestäjien kanssa yhteistyössä toteutettavan ja tämän haun tavoitteiden mukaisen opetus-, ohjaus- tai tukitoiminnan osarahoitukseen. Silloinkin avustusta haetaan ja myönnetään koulutuksen järjestäjäkohtaisesti, ei siis koulutuksen järjestäjien yhteishakemuksella. Tällöin järjestäjät sopivat keskenään yhteistoiminnan kustannusten jakamisesta ja maksamisesta. Kukin avustuksen saaja vastaa itse oman hankkeensa valtionavustuksen käytöstä ja raportoinnista Opetushallitukselle.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 7.10.2022 klo 16.15.

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

  • Toiminta vastaa hakutiedotteen avustuskohteita ja tavoitteita
  • Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan
  • Toiminnalla on vaikutusta opiskelijoiden oppimistuloksiin ja hyvinvointiin

Opetushallitus päättää hankesuunnitelman kokonaisarvioinnin perusteella kunkin hakijan saaman lopullisen avustussumman.

Liite

Hakemuksia saapui kaikkiaan 152 kpl. Haetun avustuksen määrä oli noin 20,8 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 152 hankkeelle, yhteensä 17 miljoonaa euroa.

Lisätietoja ja neuvontaa antavat seuraavat henkilöt:

Opetusneuvos Teijo Koljonen, p. 029 533 1524

Erityisasiantuntija Maria Lammi, p. 029 533 1479

Opetusneuvos Kati Taipale, p. 029 533 1214

Opetusneuvos Pamela Granskog, p. 029 533 1688 (ruotsinkielinen koulutus)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] oph.fi.