Valtionavustus

Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen 2022–24

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
1.11.2022 – 30.11.2022 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
Noin 11,2 miljoonaa euroa
Attachments

Opetus- ja kulttuuriministeriö on toteuttanut lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelmaa, jonka tavoitteena on ollut kehittää lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta, edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä vahvistaa koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Osana laatu- ja saavutettavuusohjelmaa opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut laajassa sidosryhmäyhteistyössä lukiokoulutuksen laatustrategian. Laatustrategia on tarkoitettu pitkäjänteisen laadun kehittämisen työvälineeksi koulutuksen järjestäjille ja niiden henkilöstölle sekä lukiokoulutuksen sidosryhmäyhteistyölle. Lukiokoulutuksen laatustrategia rakentuu neljälle laatutekijälle, jotka ovat laadukas oppiminen, hyvinvointi ja osallisuus, kehittyvä toimintakulttuuri sekä lukiokoulutuksen saavutettavuus. Laatustrategia julkaistiin 10.11.2022.

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma

Lukiokoulutuksen järjestäjille myönnettiin alkuvuodesta 2022 valtionavustuksia hankkeisiin, joilla kehitetään opinto-ohjauksen laatua ja saavutettavuutta. Nämä hankkeet ovat parhaillaan käynnissä ja niillä toteutetaan omalta osaltaan lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman toimeenpanoa.

Lisäksi myös vuonna 2022 on jaettu valtionavustuksia innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen lukiokoulutuksessa. Myös näillä hankkeilla tuetaan lukion opetussuunnitelmien toimeenpanoa sekä vahvistetaan lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta.

Nyt haettavana olevalla avustuksella rahoitettavien hankkeiden kehittämiskohteina voivat olla Lukiokoulutuksen laatustrategian ja Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 linjausten ohjaamana yksi tai useampi seuraavista:

  • laadukkaan oppimisen edellytysten parantaminen (esimerkiksi laaja-alainen osaaminen, integroidut opintojaksot ja muut opetusjärjestelyt)
  • alueellisen ja verkostomaisen tutoropettaja-mallisen toiminnan pilotointi laatutyön tukemiseksi
  • laadunhallinnan toimintamallien ja menettelytapojen kehittäminen (esimerkiksi vertaisarviointi, yhdessä kehittäminen)
  • paikallisten tai seudullisten laatukriteerien laadinta ja pilotointi
  • opiskelijoiden ja henkilöstön osallisuutta ja hyvinvointia mahdollistavan toimintakulttuurin vahvistaminen
  • lukiokoulutuksen saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen
  • tiedolla johtamisen ja tietoperustaisuuden kehittäminen

Avustettavissa hankkeissa tulee tavoitella sellaisia innovatiivisia ja konkreettisia tuloksia ja tuotoksia, joita voidaan hyödyntää myös hankkeen jälkeen. Kehitettyjä käytänteitä ja tuotoksia tulee voida skaalata ja levittää myös valtakunnallisesti. Levittämistyötä toivotaan tehtävän mahdollisuuksien mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä.

Avustushaun kehittämishankkeissa tulee ottaa huomioon digitaalisten työkalujen, järjestelmien ja palvelujen hyödyntämismahdollisuudet.

Hankkeisiin voidaan liittää kehittämistyötä tukevaa pienimuotoista selvitys-, arviointi- tai tutkimustoimintaa.

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille koulutuksen järjestäjille, joilla on lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen. Avustusta voidaan myöntää myös yliopistojen harjoittelukouluille. Valtion oppilaitokset eivät voi olla valtionavustuksen saajina.

Opetushallitus asettaa lukiokoulutuksen järjestäjien haettavaksi valtion erityisavustuksen lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen. Erityisavustusta myönnetään yhteensä noin 11,2 miljoonaa euroa.

Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % kokonaismenoista, joten koulutuksen järjestäjän omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Avustusta ei voi käyttää avustuksen saajan opetuksen, ohjauksen ja muun perustoiminnan rahoittamiseen eikä sellaiseen kehittämistoimintaan, johon on saatu muuta valtionavustusta.

Avustusta voi käyttää henkilöstön täydennyskoulutukseen vain myönteisessä avustuspäätöksessä hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Koulutuskulujen tulee olla kohtuullisia ja hankkeen tavoitteiden ja toiminnan kannalta perusteltuja.

Laite-, väline- ja ohjelmistohankinnat ovat sallittuja ainoastaan perustelluista syistä ja ne voivat olla enintään 10 % hankkeen hyväksytyistä kokonaismenoista. Laitekustannuksiksi hyväksytään myös hankkeen käytössä olevien laitteiden leasing-kulut hankkeen keston ajalta. Rakentamiskustannuksia ja kalustehankintoja ei hyväksytä hankkeen kustannuksiksi.

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.7.2024.

Ensisijaisesti toivotaan hakemuksia usean lukiokoulutuksen järjestäjän yhteistyönä toteuttamiin yhteishankkeisiin. Yhteishankkeen päähakijana toimiva lukiokoulutuksen järjestäjä koordinoi hakemuksen laatimista, hankkeen hallinnointia, toimeenpanoa, taloutta ja selvitysten laatimista. Yhteistyökumppanit, joilla on omat osatoteuttamissuunnitelmansa ja talousarvionsa, nimetään erikseen hakulomakkeella. Yhteishankkeen yhteistyökumppanien tulee olla hakukelpoisia koulutuksen järjestäjiä, ja niitä koskevat samat ehdot ja velvollisuudet kuin hakijaorganisaatiota. Yhteistyökumppanit laativat yhteistyösopimuksen päähakijan kanssa.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.11.2022 klo 16.15.

Hakemus tulee tallentaa ja lähettää käsiteltäväksi Opetushallituksen valtionavustusjärjestelmään määräajan kuluessa. Määräajan jälkeen saapunutta hakemusta ei käsitellä.

Hakijan tulee tutustua Opetushallituksen Yleisohjeeseen valtionavustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Näin hakemus arvioidaan

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

  • Hankkeen tavoitteet, toiminta ja tavoiteltavat tulokset vastaavat hakutiedotteessa asetettuja tavoitteita ja kehittämiskohteita
  • Hankkeessa tavoiteltavia tuloksia ja tuotoksia voidaan skaalata ja levittää myös valtakunnallisesti
  • Hankkeen kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan

Opetushallitus päättää hankesuunnitelman kokonaisarvioinnin perusteella kunkin hakijan saaman lopullisen avustussumman.

Myönteisen päätöksen saaminen edellyttää, että hakija on antanut pyydetyt selvitykset hakijalle aiemmin myönnettyjen valtionavustusten käytöstä.

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty, kuitenkin viimeistään 31.12.2022. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Lisätietoja ja neuvontaa antavat seuraavat henkilöt:

Opetusneuvos Teijo Koljonen, p. 029 533 1524

Erityisasiantuntija Maria Lammi, p. 029 533 1479

Opetusneuvos Olli Määttä, p. 029 533 1084

Opetusneuvos Kati Taipale, p. 029 533 1214

Opetusneuvos Pamela Granskog, p. 029 533 1688 (ruotsinkielinen koulutus)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] oph.fi

 

Sivua muokattu 17.11.2022: Lisätty linkki julkaistuun laatustrategia-asiakirjaan ja poistettu laatustrategian luonnos.