Valtionavustus

Valtionavustukset vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetukseen, muun opetuksen tukeen sekä heidän oman äidinkielensä opetukseen vuonna 2023

Lukiokoulutus Perusopetus
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
22.9.2023 – 13.12.2023 klo 16:15
Lisätietoa antavat
Asiantuntija Kyösti Husso, puh. 029 533 1531
Opetusneuvos Sanna Voipio-Huovinen, puh. 029 5331730
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi

Päivitys 13.10.2023: Hakutiedotteen korjaukset tummennetulla fontilla.

Avustuksen tavoitteena on vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen, muun opetuksen tuen sekä heidän oman äidinkielensä opetuksen tukeminen.

Säädösperusta:

  • Valtionavustuslaki
  • Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 §:n 2 momentin mukaiset avustukset
  • Opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentävään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista 1777/2009

Avustusta voidaan myöntää hakijoille, joilla on esi- ja perusopetuksen tai lukiokoulutuksen järjestämislupa.

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset:

  • Hakija on hakukelpoinen.
  • Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
  • Oppilaiden/opiskelijoiden tulee olla perusopetuksen, aikuisten perusopetuksen tai lukiokoulutuksen koko oppimäärää suorittavia.
  • Laskennallisten ryhmien määrää laskettaessa otetaan huomioon ne oppilaat/opiskelijat, jotka ovat osallistuneet opetukseen lukukauden alussa tai opintojakson alkaessa.

Perusopetukseen valmistava opetus ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) eivät sisälly tähän avustukseen.

Hakukokonaisuus koostuu kahdesta eri sähköisestä hakulomakkeesta:

Valtionavustusta voidaan myöntää valtion talousarviossa olevan määrärahan mukaan enintään 86 prosenttia hyväksyttävistä laskennallisista kustannuksista. Opetustunnin laskennallinen kustannus on 25 euroa.

Avustusta suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetukseen ja/tai muun opetuksentukeen voidaan myöntää enintään kolmesta tunnista viikossa jokaista neljän oppilaan/opiskelijan laskennallista ryhmää kohti kuuden vuoden ajalta perusopetukseen osallistumisen aloittamisesta. Jos oppilaita/opiskelijoita on opetuksen/koulutuksen järjestäjällä kaikiaan vähemmän kuin neljä, voi ryhmän koko olla myös vähintään kaksi oppilasta/opiskelijaa.

Valtionavustusta myönnetään kevätlukukaudella 20 viikon ja syyslukukaudella 18 viikon osalta.

Valtionavustukset asetetaan haettavaksi ehdolla, että eduskunta hyväksyy määrärahan valtion talousarvioon. Valtionavustukseen käytettävissä oleva määräraha tarkentuu vuoden 2024 alussa.

Vuoden 2022 valtionavustushaun määräraha oli talousarviotileittäin seuraava:

  • 29.10.30.08.1.Saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden äidinkielen opetuksen järjestämiseen 75 000 euroa
  • 29.10.30.08.2. Vieraskielisten oppilaiden äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä sekä heidän muun opetuksensa tukeminen 22 475 000 euroa

Avustus on tarkoitettu vieraskielisten oppilaiden/opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetukseen. Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetukseen ovat oikeutettuja ne vieraskieliset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei ole riittävä suomen tai ruotsin kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun.

Tätä avustusta voidaan myöntää enintään kuuden vuoden ajalta perusopetukseen osallistumisen aloittamisesta. Esiopetuksessa olevat, samoin kuin koulussa pidempään olleet voivat osallistua tällä valtionavustuksella rahoitettavaan opetukseen, mutta opetuksen/koulutuksen järjestäjä ei voi hakea tätä valtionavustusta heidän opetukseensa.

Tätä valtionavustusta ei voi hyödyntää pelkästään perusopetuksen opetusryhmien jakamiseen, vaan sen pitää kohdistua S2-oppimäärää opiskelevien oppilaiden S2-oppimäärän opetukseen tai muun opetuksen tukeen.

Hakemus tulee täyttää pidettyjen tuntien ja opetukseen osallistuneiden oppilaiden/opiskelijoiden määrän mukaisesti.

Avustus on tarkoitettu muun opetuksen omakieliseen ja suomen- tai ruotsinkieliseen tukemiseen eri oppiaineissa. Muun opetuksen tukeen ovat oikeutettuja ne vieraskieliset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei ole riittävä suomen tai ruotsin kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun.

Tätä avustusta voidaan myöntää muun opetuksen tukeen enintään kuuden vuoden ajalta perusopetukseen osallistumisen aloittamisesta. Esiopetuksessa olevat, samoin kuin koulussa pidempään olleet voivat osallistua tällä valtionavustuksella rahoitettavaan opetukseen, mutta opetuksen/koulutuksen järjestäjä ei voi hakea tätä valtionavustusta heidän opetukseensa.

Tätä valtionavustusta ei voi hyödyntää pelkästään perusopetuksen opetusryhmien jakamiseen, vaan sen pitää kohdistua S2-oppimäärää opiskelevien oppilaiden S2-oppimäärän opetukseen tai muun opetuksen tukeen.

Hakemus tulee täyttää pidettyjen tuntien mukaan. Hakemukselle tulee eritellä, onko opetusta annettu koulun kielellä tai oppilaan/opiskelijan omalla äidinkielellä. Muun opetuksen tuki suositellaan järjestettäväksi oppilaan/opiskelijan omalla äidinkielellä.

Avustusta voidaan myöntää vieraskielisten oppilaiden/opiskelijoiden oman äidinkielen tai heidän perheessään käyttämän muun kielen opetukseen. Lisäksi avustusta voidaan myöntää ulkomailta muuttaneiden suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden/opiskelijoiden ulkomailla hankkiman kielitaidon ylläpitämiseen. Avustusta voidaan myöntää myös viittomakielten opetukseen.

Avustusta voidaan myöntää enintään kahdesta tunnista viikossa jokaista neljän oppilaan/opiskelijan laskennallista ryhmää kohti. Opetusta ei voida antaa siinä kielessä, joka on koulun tai opetusryhmän opetuskieli. Samassa opetusryhmässä voi niin ikään olla oppilaita eri vuosiluokilta ja eri kouluista sekä myös esiopetusta perusopetuksessa saavia oppilaita.

Avustusta haettaessa saman ryhmän oppilaat/opiskelijat voivat olla asianomaista kieltä äidinkielenään puhuvia, muutoin kyseistä kieltä perheessään käyttäviä tai ulkomailta muuttaneita suomalaisoppilaita tai -opiskelijoita.

Hakemus tulee täyttää pidettyjen tuntien sekä kielten, ryhmien ja opetukseen osallistuneiden oppilaiden/opiskelijoiden määrän mukaisesti. 

Avustusta voidaan myöntää saamen ja Suomen romanikielen opetukseen.

Avustusta voidaan myöntää enintään kahdesta tunnista viikossa jokaista neljän oppilaan/opiskelijan laskennallista ryhmää kohti. Jos opetuksen/koulutuksen järjestäjällä on saamen kieltä tai romanikieltä opiskelevia oppilaita/opiskelijoita vähemmän kuin neljä, voi ryhmän koko tässä tapauksessa olla myös vähintään kaksi oppilasta/opiskelijaa.

Avustusta haettaessa saman ryhmän oppilaat/opiskelijat voivat olla asianomaista kieltä äidinkielenään puhuvia tai muutoin kyseistä kieltä perheessään käyttäviä.

Hakemus tulee täyttää pidettyjen tuntien sekä kielten, ryhmien ja opetukseen osallistuneiden oppilaiden/opiskelijoiden määrän mukaisesti. Hakemuksessa tulee eritellä, onko opetusta annettu pohjoissaameksi, inarinsaameksi tai koltansaameksi.

Hakukokonaisuus koostuu kahdesta eri sähköisestä hakulomakkeesta.  Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla nimenkirjoitusoikeus opetuksen/koulutuksen järjestäjän puolesta. Tämä tiedote ja sähköiset hakemukset löytyvät Opetushallituksen www-sivuilta osoitteessa www.oph.fi (->Rahoitus - >Valtionavustukset).

Suorat linkit hakulomakkeisiin:

Hakijan tulee tutustua Opetushallituksen Yleisohjeeseen avustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Tämän valtionavustuksen hakuaika alkaa 22.9.2023 ja päättyy 13.12.2023 klo 16.15. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset tarkastetaan oppilas- ja opetusryhmien sekä ilmoitettujen tuntien perusteella. Hakemusten tarkastuksessa otetaan huomioon avustuksen myöntämisen välttämättömät edellytykset ja valtionavustukselle säädetyt perusteet.

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätös lähetetään hakemuksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle, allekirjoittajille sekä hakijaorganisaation viralliseen sähköpostiosoitteeseen Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Asiantuntija Kyösti Husso, puh. 029 533 1531

Opetusneuvos Sanna Voipio-Huovinen, puh. 0295 331730

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi.