Valtionavustus

Valtionavustus lukion oppimateriaalihankkeisiin, jotka edistävät laaja-alaista osaamista ja tulevaisuustaitoja sekä korkeakoulu-, kansainvälisyys- ja työelämäyhteistyötä

Lukiokoulutus Digitaalisuus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
9.10.2020 – 6.11.2020 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
704 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Teijo Koljonen, puh. 029 533 1524
Opetusneuvos Kimmo Koskinen, puh. 029 533 1107
Opetusneuvos Pamela Granskog, puh. 029 533 1688 (ruotsinkielinen koulutus)

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@oph.fi

Valintaperusteet

Hankesuunnitelma vastaa hakutiedotteen tavoitteita ja painopisteitä
Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan ja tuotoksiin
Toiminta on vaikuttavaa ja siitä syntyy konkreettisia ja levitettäviä tuotoksia
Lukion opettajat ja opiskelijat otetaan mukaan hankkeen suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja toiminnan kehittämiseen sekä hankkeen tulosten arviointiin
Hankkeessa kehitetyt oppimateriaalit ovat avoimesti saatavilla ja hyödynnettävissä myös hankkeen päättymisen jälkeen

Tausta ja tavoitteet

Avustettavien hankkeiden yleisenä tavoitteena on tuottaa lukiokoulutuksen opiskelijoiden ja opettajien tarpeisiin soveltuvaa digitaalista oppimateriaalia, jonka avulla kehitetään laaja-alaista osaamista ja siihen liittyviä tulevaisuustaitoja sekä edistetään korkeakoulu-, kansainvälisyys- ja työelämäyhteistyötä. Hankkeissa tuotettavien avointen digitaalisten oppimateriaalien avulla on tarkoitus vähentää lukio-opiskelijoiden oppimateriaalikustannuksia sekä edistää tasa-arvoisia opiskelumahdollisuuksia eri puolilla maata.

Hankkeessa tuotettavilla materiaaleilla edistetään lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 toimeenpanoa, joten niiden tulee soveltua näiden perusteiden mukaisesti suunniteltujen ja toteutettavien opintojaksojen oppimateriaaleiksi. Verkkomateriaalit ja verkossa tarjottavat opinnot (esim. MOOC:t) antavat lukioille mahdollisuuksia laajentaa opetustarjontaansa ja siten parantaa opiskelijoidensa mahdollisuuksia valita opintojaan monipuolisesti. Näistä syistä on tärkeää, että materiaalien tuottamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä lukiotoimijoiden kanssa.

Tuotettavien materiaalien suunnittelussa tulee ottaa huomioon soveltuvuus julkaista niitä Avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi) sekä materiaalien elinkaari eli miten niitä päivitetään ja ylläpidetään hankekauden päättymisen jälkeen.

Avustuksen hakijoiden tulee huomioida avointen digitaalisten oppimateriaalien kehittämisessä saavutettavuusdirektiivin asettamat minimivaatimukset digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta.

Valtionavustusta ei saa kohdentaa oppimateriaalien, opiskeluvälineiden tai ‑laitteiden kustantamiseen suoraan opiskelijoille eikä sellaiseen toimintaan, johon rahoitus määräytyy opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) perusteella. Avustusta ei voi käyttää myöskään avustuksen saajan perustoiminnan rahoittamiseen eikä laitehankintoihin.