Valtionavustus

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustus työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen 2021

Vapaa sivistystyö
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
1.4.2021 – 6.5.2021 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
1 900 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Heikki Tulkki

Valintaperusteet

Vastaako hankesuunnitelma tavoitteisiin, jotka hakuilmoituksessa on esitetty?
Koulutettujen määrä (hankkeen laajuus) koulutuksen päätyttyä
Koulutuksen laajuus/opiskelija (mikäli useampia eripituisia koulutuksia, koulutusten pituuksien keskiarvo)
Opiskelijakohtaiset kustannukset verrattuna kaikkien hakemusten keskimääräisiin opiskelijakustannuksiin
Alustava suunnitelma opiskelijoiden löytämiseksi ja mukaan saamiseksi
Suunniteltu koulutus ja toteutustavat
Opiskeluun liittyvien tukitoimien suunnittelu ja laatu
Lisäksi otetaan huomioon oppilaitoksen vuodelle 2021 vahvistettujen suoritteiden määrä

Tausta ja tavoitteet

Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14§ ja 16 §)
Valtionavustuslaki 27.7.2001/688
Valtion vuoden 2021 talousarvio, mom. 29.10.31.2.6/Vapaa sivistystyö

Opintoseteliavustuksella tuettavilla koulutuksilla vahvistetaan erityisesti työttömien, työttömyysuhanalaisten ja työvoiman ulkopuolella olevien aikuisten perustaitoja. Erityisenä painopisteenä ovat työelämässä tarvittavien digiperustaitojen kehittäminen sekä kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttajien suomen/ruotsin kielen osaamisen vahvistaminen työllistymisen edistämiseksi, mukaan lukien luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen.

Avustuksella toteutetaan koulutuksia, joissa vahvistetaan erityisesti niiden aikuisten perustaitoja, joilla on heikko pohjakoulutus. Koulutusten tulee olla vähintään 4 opiskelijaviikon tai 120 opetustunnin tai 4 opintopisteen laajuisia. Koulutukseen voi sisältyä myös ohjattuja työelämäjaksoja.

Avustuksella kehitetään myös uusia tapoja, joilla löydetään ja saadaan koulutuksiin mukaan aikuisia, jotka eivät yleensä oma-aloitteisesti hakeudu opintoihin. 

Lisäksi avustuksella kehitetään ja käytetään uusia menetelmiä toteuttaa koulutuksia. Menetelmien kehittelyssä on suositeltavaa mahdollisimman laaja yhteistyö oppilaitosten ja oppilaitosmuotojen kesken. Opiskelijoiden hakeminen ja koulutuksen toteutus voidaan yhteistyöstä huolimatta toteuttaa paikallisesti ja oppilaitoskohtaisesti.

Osallistujien määrä, toteutettujen opintojen laajuus ja osallistujien palautteet raportoidaan hankkeen loppuraportin yhteydessä 15.6.2023. Koulutuksen toteuttajan tulee pyytää palaute osallistujilta asteikolla 1-5 liittyen koulutuksessa saavutetun osaamisen merkitykseen työllistymisessä ja/tai työmahdollisuuksien vahvistumisessa.

Avustusta ei voi käyttää valtionosuuden piirissä olevien opintojen tukemiseen. Avustuksella voi kattaa koulutuksen kulut täysimääräisesti. Opiskelijalle opinnot ovat maksuttomia. 

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea kansalaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten ylläpitäjät.

Avustuksella tuettua koulutusta on mahdollista toteuttaa myös useamman oppilaitoksen yhteisenä. Tällöin yksi oppilaitos tekee hakemuksen kaikkien mukana olevien oppilaitosten puolesta ja se nimetään avustusta vastuullisesti hallinnoivaksi oppilaitokseksi. Valtionavustus maksetaan tämän oppilaitoksen tilille. Hankkeen toteuttajien tulee tehdä keskenään valtionavustuslain mukainen yhteistyösopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista (Opetushallituksen yleisohje valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille 2/500/2016/OPH).

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus on varautunut jakamaan avustusta 1,9 miljoonaa euroa. Avustusta myönnetään vuoden 2021 määrärahasta.  

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen saamisesta ja sillä tuetun koulutuksen tulee päättyä viimeistään 31.12.2022. Avustuksen käytöstä tulee raportoida viimeistään 15.6.2023.

Hakeminen ja hakuohjeet

Avustukset avataan haettavaksi 1.4.2021. Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella oppilaitoksen ylläpitäjän nimissä. Hakemuksen tulee olla tallennettuna järjestelmään viimeistään 6.5.2021 klo 16.15. 

Hakulinkki: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/339/?lang=fi

Hakemuksessa tarvittavat tiedot koulutuksen toteuttamisesta

 1. Suunnitelma, josta käyvät ilmi:
 • opetustuntien tai opiskelijaviikkojen tai opintopisteiden määrä
 • opiskelijamäärä 
 • suunnitelma opiskelijoiden löytämiseksi ja mukaan saamiseksi
 • koulutuksen tavoitteet
 • opinto-ohjaus ja opintojen henkilökohtaistamisen mahdollisuudet ja tavat 
 • opiskelun mahdolliset tukitoimet (tuki-, lisä- ja eriytetty opetus, kuraattori-/psykologi- ja vastaavat kohderyhmään liittyvät erityisjärjestelyt)
 • mahdollinen ohjaus työelämään
 1.  Toteutettavan koulutuksen talousarvio
 • talousarvio / kustannuserittely ja arvioidut kustannukset opiskelijaa ja opetustuntia, opiskelijaviikkoa tai opintopistettä kohden

Näin hakemus arvioidaan

Hakemukset arvioidaan seuraavin perustein:

 1. koulutettavien määrä (hankkeen laajuus)
 2. koulutuksen laajuus/opiskelija 
 3. opiskelijakohtaiset kustannukset verrattuna kaikkien hakemusten keskimääräisiin opiskelijakustannuksiin
 4. alustava suunnitelma opiskelijoiden löytämiseksi ja mukaan saamiseksi
 5. suunniteltu koulutus ja toteutustavat
 6. opiskeluun liittyvien tukitoimien suunnittelu ja laatu

Lisäksi otetaan huomioon oppilaitoksen vuodelle 2021 vahvistettujen suoritteiden määrä.

Rahoituspäätökset

Päätökset pyritään tekemään 4.6.2021 mennessä.

Lisätiedot

 • haun sisältöjen osalta opetusneuvos Heikki Tulkki, heikki.tulkki [at] oph.fi  (puh. 029 533 1971)
 • hakulomakkeeseen liittyvissä teknisissä asioissa valtionavustukset [at] oph.fi tai assistentti Leena Aikio-Einiö, leena.aikio-einio [at] oph.fi  (puh. 029 533 1040)