Valtionavustus

Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen, kansainvälisyyden kehittämishankkeet 2021

Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Kansainvälistyminen
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
8.3.2021 – 28.4.2021 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
Enintään 590 000 €
Lisätietoa antavat
Vastaava asiantuntija Nina Eskola, puh. 029 5338 582
Undervisningsrådet Yvonne Nummela, tel. 029 533 1523 (ruotsinkielinen koulutus)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi.
Attachments

Tausta ja tavoitteet

Säädösperusta 
Valtion vuoden 2021 talousarvio, momentti 29.10.30.08 ja 29.20.35.03
Perusopetuslaki 1998/628, Lukiolaki 2018/714, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslaki 1705/2009, Valtionavustuslaki 2001/688

Avustuksen yleisenä tavoitteena on monipuolistaa ja kehittää kansainvälisyyttä opetussuunnitelmatyössä, opetuksessa ja oppimisessa sekä varhaiskasvatussuunnitelmissa ja varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on samalla lisätä kansainvälisellä toiminnalla vastuullisuutta ja kansainvälisen osaamisen laatua mm. kiinnittämällä huomiota ihmisoikeuksien, kielten ja kulttuurien moninaisuuden sekä ympäristön kestävyyden vaalimiseen. Avustuksia voidaan myöntää myös erityistä osaamista edistäville kansainvälisille hankkeille. Avustustoiminnan painopisteet on johdettu YK:n kestävän kehityksen Agenda2030:n tavoitteiden osakokonaisuudesta 4.7, jonka avulla pyritään varmistamaan oppijoille kestävän kehityksen edistämiseen liittyvää osaamista. (Lisätietoja esim. Valtioneuvoston kanslia; UNESCO; OPH.)

Kehittämishankkeiden yleisenä tavoitteena on monipuolistaa ja kehittää kansainvälisyyttä opetussuunnitelmatyössä, opetuksessa ja oppimisessa sekä varhaiskasvatussuunnitelmissa ja varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on samalla parantaa opetuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisen toiminnan laatua ja vaikuttavuutta.  

Avustuksesta tuetaan hankkeita, joiden tarkoituksena on:

•    tarjota lapsille, oppilaille ja opiskelijoille yhdenvertaisia mahdollisuuksia omaksua globaalikansalaisuuteen liittyviä tietoja, taitoja ja arvopohjaa 
•    mahdollistaa erilaisiin kulttuureihin tutustumisen ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen omaksumisen 
•    koulussa tai muuten hankitun kielitaidon monipuolinen hyödyntäminen osana kansainvälistä kasvatusta
•    vahvistaa opetussuunnitelmien mukaista laaja-alaista osaamista, lukio-opetuksessa huomioiden lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 velvoite tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan
•    kehittää virtuaalista kansainvälistä yhteistyötä.

Lisäksi avustuksia voidaan myöntää myös erityistä osaamista edistäville kansainvälisille hankkeille.

Etusijalla ovat hankkeet, joissa 
•    kehitetään kansainvälisyyden polkuja varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen ja joissa 
•    tuodaan esille innovatiivisia, laajasti hyödynnettäviä ja kustannustehokkaita tapoja toimia kansainvälisesti ja globaalisti. 

Kuka voi hakea

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille yhteisöille, joilla on joko velvollisuus tai lupa esi- ja perusopetuksen ja/tai lukiokoulutuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen, sekä kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestäjille. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2021 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta yhteensä 590 000 euroa valtion erityisavustusta, josta kansainvälisyyden kehittämishankkeille myönnetään vähintään 490 000 euroa ja kansainvälisyyden koordinaatiohankkeille enintään 100 000 euroa.

Valtionavustusta myönnetään vuoden 2021 määrärahasta. Avustus on käytettävissä päätöksen päivästä 31.12.2022 asti.  Hakijoita pyydetään harkitsemaan hakematta jättämistä, mikäli tukea vuodelta 2020 on vielä käyttämättä.

Hakeminen ja hakuohjeet

Valtionavustushakemus tehdään sähköisillä hakulomakkeilla (linkki alla).

Hakemus tehdään koulutuksenjärjestäjän nimissä. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla koulutuksen järjestäjän nimenkirjoitusoikeus. 

Kansainvälisyyden kehittämishankkeissa hakijan oma osuus valtionavustuskelpoisesta budjetista on vähintään 20 %.  Hankkeissa kansainväliseen matkustamiseen sekä tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvien kulujen yhteenlasketut kustannukset voivat pääsääntöisesti olla enintään 50 % hankkeen valtionavustuksella katettavista kustannuksista

Sähköistä hakua koskevissa teknisissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Opetushallitukseen sähköpostiosoitteella valtionavustukset(at)oph.fi.

Tutustu myös: Yleiset ohjeet valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

Näin hakemus arvoidaan

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

•    hankkeen tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi, mukaan lukien Agenda2030:n huomioonottamisen suunnitelmassa
•    hankesuunnitelman selkeys ja toteuttamiskelpoisuus 
•    hankkeen kotimainen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto 
•    toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi  
•    toiminnalla tavoiteltu muutos tai parannus 
•    hankkeen kustannusarvion ja aikataulun realistisuus

Rahoituspäätökset

Valtionavustuksen hakuaika päättyi  28.4.2021 klo 16.15.  

Avustushakemuksia vastaanotettiin hakuajan päättymiseen mennessä 31 kappaletta, ja avustusta haettiin noin 900 000 euron arvosta.  Valtionavustusta kansainvälisyyden kehittämishankkeille myönnettiin 28 hankkeelle, yhteensä 490 000 euroa. 

Opetushallitus antaa päätökset valtionavustushakemuksiin sähköisesti. Päätös lähetetään hakijan sähköisessä hakemuslomakkeessaan ilmoittamaan hakijan viralliseen sähköpostiosoitteeseen. 

Opetushallitus teki päätökset avustusten myöntämisestä 2.6.2021.