Valtionavustus

Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen, kansainvälisyyden koordinaatiohankkeet 2021

Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
8.3.2021 – 28.4.2021 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
Enintään 100 000 €
Lisätietoa antavat
Vastaava asiantuntija Nina Eskola, puh. 029 5338 582

Undervisningsrådet Yvonne Nummela, tel. 029 533 1523 (ruotsinkielinen koulutus)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi.
Attachments

Tausta ja tavoitteet

Säädösperusta 
Valtion vuoden 2021 talousarvio, momentti 29.10.30.08 ja 29.20.35.03
Perusopetuslaki 1998/628 , Lukiolaki 2018/714, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslaki 1705/2009, Valtionavustuslaki 2001/688

Avustuksen yleisenä tavoitteena on monipuolistaa ja kehittää kansainvälisyyttä opetussuunnitelmatyössä, opetuksessa ja oppimisessa sekä varhaiskasvatussuunnitelmissa ja varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on samalla lisätä kansainvälisellä toiminnalla vastuullisuutta ja kansainvälisen osaamisen laatua mm. kiinnittämällä huomiota ihmisoikeuksien, kielten ja kulttuurien moninaisuuden sekä ympäristön kestävyyden vaalimiseen. Avustuksia voidaan myöntää myös erityistä osaamista edistäville kansainvälisille hankkeille. Avustustoiminnan painopisteet on johdettu YK:n kestävän kehityksen Agenda2030:n tavoitteiden osakokonaisuudesta 4.7, jonka avulla pyritään varmistamaan oppijoille kestävän kehityksen edistämiseen liittyvää osaamista. (Lisätietoja esim. Valtioneuvoston kanslia; UNESCO; OPH.)

Kansainvälisyyden koordinaatiohankkeet toimivat yhteistyössä Opetushallituksen kanssa kooten ja kehittäen edelleen kansainvälistymisen valtionavustuksilla tuetuissa hankkeissa syntyneitä hyviä käytänteitä. Hankkeet myös verkostoivat kansainvälisen toiminnan kehittäjiä kansallisesti ja seudullisesti. 

Kansainvälisyyden koordinaatiohankkeet kohdennetaan seuraaviin kehittämisteemoihin: 

1.    Vastuullisen kansainvälisyyden käsitteiden ja toimintatapojen vahvistaminen osana koulujen kansainvälisyyttä ja toimintakulttuuria. Erityisesti tuetaan YK:n Agenda2030 tavoitekokonaisuuden 4.7 toteutumista (ks. johdanto).

Rahoitetaan kaksi hanketta, joista suomenkielisen koordinaatiohankkeen keskeisenä tehtävänä on Suomen Unesco-ASPnet-kouluverkoston toiminnan kehittäminen Opetushallituksen kanssa yhteistyössä. Ruotsinkielisen hankkeen keskeisenä tehtävänä on vahvistaa ruotsinkielisten koulujen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisen toiminnan yhteistyötä. 

2.    Kansallisen kielivarannon vahvistaminen. Erityisenä tavoitteena tulee olla Aasian ja Afrikan kielten tarjonnan vahvistaminen ja valintojen lisääminen erityisesti perusopetuksessa ja myös varhaiskasvatuksessa ja lukiokoulutuksessa. 

 

 

Kuka voi hakea

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille yhteisöille, joilla on joko velvollisuus tai lupa esi- ja perusopetuksen ja/tai lukiokoulutuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen, sekä kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestäjille. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana. 

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2021 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta yhteensä 590 000 euroa valtion erityisavustusta, josta kansainvälisyyden koordinaatiohankkeille myönnetään enintään 100 000 euroa.

Valtionavustusta myönnetään vuoden 2021 määrärahasta. Avustus on käytettävissä päätöksen päivästä 31.12.2022 asti.  Hakijoita pyydetään harkitsemaan hakematta jättämistä, mikäli tukea vuodelta 2020 on vielä käyttämättä.

 

Hakeminen ja hakuohjeet

Valtionavustushakemus tehdään sähköisillä hakulomakkeilla (linkki alla).

Hakemus tehdään koulutuksenjärjestäjän nimissä. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla koulutuksen järjestäjän nimenkirjoitusoikeus. 

Kansainvälisyyden koordinaatiohankkeissa hakijan oma osuus valtionavustuskelpoisesta budjetista on vähintään 5 %. Kaikissa hankkeissa kansainväliseen matkustamiseen sekä tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvien kulujen yhteenlasketut kustannukset voivat pääsääntöisesti olla enintään 50 % hankkeen valtionavustuksella katettavista kustannuksista. 

Sähköistä hakua koskevissa teknisissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Opetushallitukseen sähköpostiosoitteella valtionavustukset(at)oph.fi. 

Tutustu myös: yleiset ohjeet valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille

Näin hakemus arvoidaan

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

•    hankkeen tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi, mukaan lukien Agenda2030:n huomioonottamisen suunnitelmassa
•    hankesuunnitelman selkeys ja toteuttamiskelpoisuus (myös koordinaattoriksi esitettävän henkilön osaaminen) 
•    hankkeen kotimainen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto 
•    toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi  
•    toiminnalla tavoiteltu muutos tai parannus 
•    hankkeen kustannusarvion ja aikataulun realistisuus

Rahoituspäätökset

Valtionavustuksen hakuaika päättyi 28.4.2021 klo 16.15. 

Avustushakemuksia vastaanotettiin hakuajan päättymiseen mennessä 4 kappaletta, ja avustusta haettiin noin 203 000 euron arvosta.  Neljälle koordinaatiohankkeille myönnettiin 100 000 euroa.

Opetushallitus antaa päätökset valtionavustushakemuksiin sähköisesti. Päätös lähetetään hakijan sähköisessä hakemuslomakkeessaan ilmoittamaan hakijan viralliseen sähköpostiosoitteeseen. 

Opetushallitus teki päätökset avustusten myöntämisestä 2.6.2021.