Opetushallitus selvittää ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaa

Selvityksen keskeisiä aineistonkeruumenetelmiä ovat kolme sähköisesti toteutettua kyselyä asuntoloiden ylläpitäjille, asuntolaohjaajille sekä asuntolassa asuville opiskelijoille. Kyselyt toteutetaan...

Valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä otetaan käyttöön 1.7.2021 alkaen

Opetushallitus lähettää kaikille työpaikoille, joissa on koulutettu opiskelijoita oppisopimuksella tai koulutussopimuksella työpaikkaohjaajakyselyn. Kysely toteutetaan yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Tämän lisäksi oppilaitos kysyy työpaikan edustajalta palautetta kaksi kertaa vuodessa.

Uusi todistusmääräys voimaan 1.2.2021 alkaen

Opetushallitus on uudistanut todistusmääräyksen ammatillisen ja valmentavan koulutuksen käyttöön. Todistusmääräyksessä todetaan tiedot, joita todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittään. Uudistuksella pyritään selkeyttämään todistusten tietosisältöjä.

Mallisitoumuspohjat opiskelijoiden tietoteknisten laitteiden käyttöön toisella asteella nyt saatavilla

Sitoumuspohjaa voi käyttää tilanteessa, jossa tietotekninen laite annetaan lainaksi opiskelijan käyttöön opiskelutarkoituksiin. Samalla perusopetuksen kotiin annettavien laitteiden mallipohja on...

Ennakointiosaaminen tulevaisuuden kilpailu- ja menestystekijä

Ennakointi ja sen johtaminen on noussut viime vuosien aikana yhä näkyvämmäksi osaksi koulutuksen laadunhallintaa. Vuoden 2020 lopussa valmistui YAMK-opinnäytetyö, joka käsitteli ennakoinnin edellyttämää osaamista ja johtamista osana koulutuksen laadunhallintaa.

Määräys ja ohje osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Opetushallitus uudistaa määräyksen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta (OPH-1634-2021). Uusi määräys tulee voimaan 1.8.2021. Uudistuksessa...

Ammatillisen koulutuksen todistusmääräys muuttuu

Opetushallituksen määräykseen (OPH-2147-2020) todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa tulee muutamia muutoksia 1.8.2021 alkaen. Muutoksessa...

Tutkintoviennin vaikutukset näkyvät kohdemaissa ja myös Suomessa

Ammatillisia toisen asteen tutkintoja tai niiden osia on vuodesta 2017 alkaen viety eri puolille maailmaa. Koulutusvientikokeilun verkostoon kuuluu yksitoista ammatillisen koulutuksen järjestäjää, ja vienti on suuntautunut seitsemään eri maahan. Koulutusvientikokeilusta julkaistu vaikuttavuusselvitys tuo esille sen, miten monipuolisesti tutkintovienti vaikuttaa sekä koulutusvientiä tekeviin organisaatioihin että koulutuspalveluita ostaviin ja opiskelijoihin kohdemaissa.

Ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevien täydennyskouluttautumista tuetaan 2,9 miljoonalla eurolla

Opetushallitus myöntää vuosittain rahoitusta opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutukseen. Keväällä 2021 valtionavustusta sai 193 hanketta, joista 59 suuntautui erityisesti ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevien täydennyskouluttautumiseen. Ammatillisen koulutuksen hankkeille rahoitusta myönnettiin noin 2,9 miljoonaa euroa.

Asuntolaohjauksen päivällä kehitetään toimintaa

Oppivelvollisuuden laajentaminen vaikuttaa asuntolatoimintaan Miten oppivelvollisuuden laajentaminen muuttaa asuntolatoimintaa? Lisääntyykö asuntolapaikkojen tarve, kun oppivelvollisuus kattaa kaikki...
Näytetään 1-10/52