Rakennusalan ja talotekniikan perustutkinnoissa kiertotalousajattelu vahvistuu

Rakennusalan ja talotekniikan perustutkintoja on uudistettu. Rakennusalan perustutkinnossa uudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut kiertotalouden edistäminen. Talotekniikan perustutkinnossa tutkinnon rakennetta selkeytettiin ja tutkinnon uudet osaamisalat vastaavat työelämän työkokonaisuuksia. Kumpainenkin perustutkinto tulee voimaan 1.8.2021.

Sirkusalalle uudet tutkinnon perusteet

19.11.2020 lisätty viittaus ja linkitys taiteen perusopetukseen Sirkusalalla työskentely edellyttää aiempaa monipuolisempaa osaamista. Sirkusartistilta odotetaan erityisosaamista omassa...

Ammatilliset perustutkinnot uudistuvat vuoteen 2025 mennessä

Ammatillisessa tutkintokoulutuksessa opiskelijan ammattitaitoa ja osaamista arvioidaan suhteessa tutkinnon perusteissa määriteltyihin arviointikriteereihin. Nykyisin kriteerit ovat vaihdelleet...

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon lisää joustavuutta

Sosiaali- ja terveydenhuollossa podetaan työvoimavajetta. Ikääntyvän väestön palvelutarve kasvaa, mutta samanaikaisesti alalla työskentelevien määrä vähenee henkilöstön eläköityessä. Yksi keino...

Vanhustyön erikoisammattitutkinto vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin

Uudella vanhustyön erikoisammattitutkinnolla vastataan iäkkäiden hoidon ja palvelujärjestelmän nykyisiin ja lähitulevaisuuden osaamistarpeisiin. Esimerkiksi terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat...

Tieto- ja viestintätekniikan alan täydennyskoulutukseen uudet perusteet

Tieto- ja viestintätekniikka alan nopeat muutokset edellyttävät alan ammattilaisilta jatkuvaa tietojen päivittämistä ja osaamisen kehittämistä. Tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja...

Yhtenäinen arviointikriteeristö perustutkintojen yhteisiin tutkinnon osiin

Alkuvuonna 2020 muutamat yhteisten tutkinnon osien opettajat antoivat Opetushallitukselle palautetta siitä, miten yhtenäinen arviointikriteeristö soveltuisi yhteisten tutkinnon osien osaamisen...

Hevostalouden perustutkinnolle uudet perusteet

Uudet hevostalouden perustutkinnon perusteet valmisteltiin 22.3.2019 alkaen viidessä kaikille alan toimijoille avoimessa työpajassa. Sähköisellä alustalla ollutta perusteluonnosta oli mahdollista...

Perustutkintojen ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat uudistuvat

Perustutkintojen perusteissa määrätään osaamistavoitteet tai ammattitaitovaatimukset, jotka opiskelijan tulee saavuttaa saadakseen tutkinnon osan suoritetuksi. Lisäksi määrätään arviointikriteerit...

Arviointikriteeristö yhdenmukaistuu neljässä ammatillisessa perustutkinnossa

Ammatillisten tutkintojen perusteissa määritellään osaaminen, joka tutkinnon suorittaneella tulee olla. Osaaminen kuvataan tutkinnon osittain ammattitaitovaatimuksina ja osaamisen arviointiin on...
Näytetään 1-10/17