Hyppää pääsisältöön

Kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuus


Sivusto tarjoaa konkreettisia malleja kokonaisturvallisuuden suunnitteluun, riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä suunnitelmien yhteensovittamiseen ja käyttöönottamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuussivuston tavoitteena on antaa käytännön ohjeita turvallisuussuunnitteluun ja -johtamiseen varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja tuottajille, päiväkodin johtajille ja rehtoreille sekä päiväkotirakennusten ja koulujen omistajille ja ylläpitäjille.

Huom! Kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuussivusto on jatkuvasti päivittyvä.

Varautuminen kasvatuksessa ja koulutuksessa

Turvallisuusosaaminen

Turvallisuusosaaminen

Turvallisuus on merkittävä hyvinvoinnin osatekijä. Turvallisuusosaamiseen sisältyy erilaisia tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita.

Varautuminen häiriötilanteisiin

Varautuminen häiriötilanteisiin

Varautuminen on ennakoivaa toimintaa, jolla pyritään turvaamaan yhteiskunnan eri toiminnot kaikissa tilanteissa.

Ilmiöt

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuudessa on kyse siitä, että digitaaliseen toimintaympäristöön voidaan luottaa ja että sen toiminta on turvattu.

Informaatiovaikuttaminen

Informaatiovaikuttaminen

Lapset, nuoret ja aikuiset kohtaavat informaatiovaikuttamista usein sosiaalisen median palveluissa.

Turvallisuuden osa-alueita

Fyysinen turvallisuus

Fyysinen turvallisuus

Fyysinen turvallisuus syntyy turvallisesta ja terveellisestä ympäristöstä. Turvalliset rakennukset, rakenteet, kalusteet ja laitteet sekä turvallinen lähiympäristö ovat osa fyysistä turvallisuutta.

Sosiaalinen turvallisuus

Sosiaalinen turvallisuus

Jokaisella ihmisellä on perustarve kuulua joukkoon ja olla osa yhteisöä. Sosiaaliseen turvallisuuteen kuuluuvat osallisuuteen, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat.

Psyykkinen turvallisuus

Psyykkinen turvallisuus

Lapsella, oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus kasvaa psyykkisesti turvallisessa ympäristössä, jossa luotettavalta aikuiselta saa tarvittaessa tukea ja omia tunteita voi ilmaista avoimesti.

Pedagoginen turvallisuus

Pedagoginen turvallisuus

Pedagoginen turvallisuus muodostuu turvallisesta kasvu- ja oppimisympäristöstä, lapsien ja aikuisten välisistä verkostoista sekä kannustavasta ja tukevasta ohjauksesta.

Turvallisuuden johtaminen

Turvallisuuden johtaminen

Turvallisuuden johtaminen

Kokonaisvaltainen turvallisuus syntyy kaikkien turvallisuuden osa-alueiden johtamisesta. EduSafe-hankkeessa kehitetyn kokonaisvaltaisen turvallisuuden mallin avulla turvallisuuden hallinnasta tulee systemaattisempaa, yhteisesti jaettua toimintaa.

Varhaiskasvatuksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen

Varhaiskasvatuksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen

Turvallinen varhaiskasvatusympäristö antaa pohjan kasvua ja oppimista tukevan ilmapiirin luomiseksi sekä lisää lasten ja henkilöstön hyvinvointia.

Yleissivistävän koulutuksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen

Yleissivistävän koulutuksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen

Turvallisuuden rakentaminen on aktiivista työtä, johon kaikki koulussa työskentelevät osallistuvat. Sivulta löydät tietoa esimerkiksi koulumatkojen turvallisuudesta, lapsen lääkehoidosta ja vaarallisista töistä perusopetuksessa.

Ammatillisen koulutuksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen

Ammatillisen koulutuksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen

Jokainen oppilaitos on omanlaisensa, joten hyvä turvallisuustyön suunnittelu edellyttää aina paikallisten olosuhteiden tuntemista. Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen on mitä suurimmassa määrin moniammatillista yhteistyötä.

Työsuojelu ja -turvallisuus

Työsuojelu ja -turvallisuus

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjällä on ensisijainen, lainsäädäntöön perustuva velvollisuus huolehtia työn ja työolosuhteiden turvallisuudesta.

Yhteistyötahot

Yhteistyötahot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen hedelmällisen turvallisuustyön tulisi perustua jatkuvaan keskusteluun ja vuorovaikutukseen yhteistyöverkoston kanssa.

Kurinpito ja epäasialliseen käytökseen puuttuminen

Kurinpitokeinot ja turvaamistoimenpiteet perusopetuksessa

Kurinpitokeinot ja turvaamistoimenpiteet perusopetuksessa

Perusopetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun esteetön sujuminen on varmistettu.

Oppilaan fyysinen rajoittaminen perusopetuksessa

Oppilaan fyysinen rajoittaminen perusopetuksessa

Oppilaan fyysinen rajoittaminen voi tulla kyseeseen vain viimesijaisena toimenpiteenä, jos oppilas voi olla vaaraksi itselleen, toiselle henkilölle tai omaisuudelle.

Suunnitelmat ja asiakirjat

Varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä oppilas- ja opiskeluhuollon suunnitelmat

Varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä oppilas- ja opiskeluhuollon suunnitelmat

Sivulta löydät lisätietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmista, ammatillisen tutkintojen perusteista sekä oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmista.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyötä.

Työturvallisuuteen, -suojeluun ja -terveyteen liittyvät suunnitelmat

Työturvallisuuteen, -suojeluun ja -terveyteen liittyvät suunnitelmat

Työnantajalla on oltava työsuojelun ohjelma turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Lisäksi työnantajalla on oltava kirjallinen toimintasuunnitelma työterveyshuollosta sekä päihdeohjelma.

Pelastusturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat

Pelastusturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat

Pelastussuunnitelman laatimisen tavoitteena on ennaltaehkäisevästi poistaa vaaroja ja suunnitella hätä- ja onnettomuustilanteiden toimenpiteitä. Sivulta löydät lisätietoja pelastussuunnitelman laatimisesta.

Turvallisuusoppaan päivityksiä koskevat tiedot

30.8.2023 Lisätty Varautuminen häiriötilanteisiin

31.8.2023 Lisätty Informaatiovaikuttaminen

18.7.2023 Lisätty Turvallisuusosaaminen

20.6.2023 Lisätty Oppilaan fyysinen rajoittaminen perusopetuksessa

7.11.2022 Lisätty Kyberturvallisuus

9.9.2022 Teksti päivitetty kokonaisuudessaan lukuvuodelle 2022-2023

15.4.2019 Lisätty Kurinpitokeinot ja turvaamistoimenpiteet perusopetuksessa