Osaamiskeskus kartoittaa asiantuntijatuen tarpeita ulkoministeriöltä ja kehitysyhteistyön kumppanimaissa toimivilta Suomen edustustoilta säännöllisesti.  Asiantuntijatuen kohdentamisesta linjataan näiden kartoitusten pohjalta osaamiskeskuksen ja ulkoministeriön yhteistyössä.

Asiantuntijoiden tarjoama tuki voi olla lyhytaikaista ja tiettyyn tehtävään määriteltyä tukea tai jatkuvaluonteista, osa-aikaista asiantuntijatukea ulkoministeriölle tai edustustoille.  Työ voi toteutua kohdemaissa, Suomessa tai etänä Suomesta käsin.

Asiantuntijatukea voidaan osoittaa seuraaviin tarkoituksiin:

  • kehitysyhteistyön kumppanimaiden opetussektorin kehittämisen tueksi niin, että tuki palvelee Suomen maaohjelmien tavoitteita ja vastaa edustustojen identifioimiin tarpeisiin
  • suoraan UM:n ja edustustojen tarpeisiin (esim. opetusalan hankkeiden ja ohjelmien seurantaan, kansainvälisen vaikuttamistyön tueksi)
  • yhteistyöhön monenkeskisten toimijoiden kanssa (UNICEF, UNESCO, Maailmanpankki, GPE, alueelliset kehityspankit, EU).

Tukea kohdistetaan ensisijaisesti tehtäviin, jotka tukevat

  • strategisten kumppanuuksien vahvistamista (erityisesti Afrikka-strategia) 
  • Suomen opetusalan kehityspolitiikan keskeisiä tavoitteita: 1. Opetusjärjestelmien vahvistunut inklusiivisuus; 2. Vahvistuneet edellytykset oppimistulosten mittaamiseen ja 3. Parantuneet oppimisen ja opettamisen käytännöt ja olosuhteet
  • kehitysyhteistyön kumppanimaiden maaohjelmien opetussektorin painotuksia.