On tärkeää, että Ukrainasta Suomeen sotaa paenneille lapsille ja nuorille tarjotaan nopeasti mahdollisuus koulunkäyntiin. Tälle sivulle on koottu tietoa perusopetukseen valmistavan opetuksen ja perusopetuksen tukimuodoista.
Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia

Päivitetty 1.4.2022, lisätty osio opetusjärjestelyistä keväällä 2022.

Ukrainasta saapuu lapsia ja nuoria eri puolille Suomea, ja pakenevien määrä varmasti kasvaa. Osa ukrainalaisista suuntaa Suomesta muualle Eurooppaan, osa muuttaa Suomen rajojen sisällä asuinpaikasta toiseen, osa on löytänyt pysyvämmän asuinpaikan heti tultuaan. Suuri osa paenneista haluaa varmasti palata kotimaahansa mahdollisimman nopeasti, mutta kukaan ei tiedä, millä aikataululla paluu on mahdollinen. 

Ukrainasta paenneilla on mahdollisuus hakea tilapäistä suojelua. Ukrainalaisten maahantuloa koskevista periaatteista lisätietoa sisäministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Maahanmuuttoviraston sivuilta. 

Perusopetuksen opetusjärjestelyissä tulee pyrkiä joustavuuteen sodan aiheuttaman epävarmuuden ja ennakoimattomuuden vuoksi. On tärkeää, että Suomeen saapuville lapsille ja nuorille tarjotaan nopeasti mahdollisuus koulunkäyntiin. Koulun jokapäiväinen arki rutiineineen ja vuorovaikutussuhteineen on eheyttävää ja turvallisuuden kokemusta vahvistavaa.

Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville lain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppivelvollisuusikäisille lapsille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Säännös koskee tilapäisen suojelun piirissä olevia henkilöitä sekä turvapaikanhakijoita, joilla on oikeus perus- ja esiopetukseen.

Kunnassa asuminen ei edellytä, että kunta olisi myös lapsen kotikuntalain mukainen kotikunta. Riittää, kun lapsen oleskelu kunnassa on sen luonteista, että se voidaan katsoa asumiseksi. Kunnan tulee tiedottaa oikeudesta opetukseen ja kertoa kunnan palveluista sekä siitä, miten niiden piiriin hakeudutaan. 

Maahan saapuvien ukrainalaisten lasten ja nuorten opetus järjestetään perusopetuslain mukaisena esi- tai perusopetuksena tai maahanmuuttajille järjestettävänä perusopetukseen valmistavana opetuksena. Oppilailla on oikeus perusopetuslain mukaiseen opetukseen, oppilaanohjaukseen sekä riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä samoilla perusteilla kuin muillakin oppilailla. 

Kaikilla koulun oppilailla – myös tulokkailla – on oikeus oppilashuoltopalveluihin. Kouluterveydenhuolto sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut tarjoavat jokaiselle oppilaalle heidän tarpeidensa mukaista yksilöllistä tukea.

Tilanteet koulussa voivat olla vaikeita ennakoida. Siksi lähtökohtana on oltava se, että koulu tarjoaa lapsille, nuorille ja heidän huoltajilleen turvalliset, osallisuutta vahvistavat rakenteet ja jatkuvuuden tunnetta arkeen sodan ja pakolaisuuden aiheuttaman kaaoksen keskellä. Koulunkäynti on myönteinen asia jokaiselle. Myönteistä on myös se, että useilla opetuksen järjestäjillä, kouluilla ja opettajilla on ammattitaitoa ja kokemusta järjestää opetus ja reagoida ennakoimattomiin tilanteisiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Seuraavassa kuvataan perusopetukseen valmistavan opetuksen ja perusopetuksen tukimuotoja lähemmin.