On tärkeää, että Suomeen saapuville lapsille tarjotaan nopeasti mahdollisuuksia osallistua varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen jokapäiväinen arki rutiineineen ja vuorovaikutussuhteineen on turvallisuuden kokemusta vahvistavaa. Tälle sivulle on koottu tietoa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen mahdollisuuksista tukea Ukrainasta paenneita lapsia.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

 Päivitetty 31.5.2022

Ukrainasta saapuu lapsia eri puolille Suomea, ja pakenevien määrä varmasti kasvaa. Osa ukrainalaisista suuntaa Suomesta muualle Eurooppaan, osa muuttaa Suomen rajojen sisällä asuinpaikasta toiseen, osa on löytänyt pysyvämmän asuinpaikan heti tultuaan. Suuri osa paenneista haluaa varmasti palata kotimaahansa mahdollisimman nopeasti, mutta kukaan ei tiedä, millä aikataululla paluu on mahdollinen.

Ukrainasta paenneilla on mahdollisuus hakea tilapäistä suojelua. Ukrainalaisten maahantuloa koskevista periaatteista löytyy lisätietoa sisäministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella on merkittävä vaikutus lapsen oppimisvalmiuksiin, kielellisiin valmiuksiin sekä arjen turvallisuuden rakentumiseen. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa pyritään luomaan lapselle turvallisuuden, osallisuuden, arvostuksen ja välittämisen tunnetta.

Varhaiskasvatuslakiin tehdyt varhaiskasvatuksessa annettavaa tukea koskevat uudet säännökset tulevat voimaan 1.8.2022. Sen mukaan lapsella on oikeus saada kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukea tarpeitaan vastaavalla tavalla. Oikea-aikaisella, yksilöllisesti kohdennetulla ja tarpeiden mukaisella tuella edistetään lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla ehkäistään lapsen ongelmien kasvamista ja monimuotoistumista sekä riskiä syrjäytyä. Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee tehdä monialaista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Yhteistyökäytännöistä sovitaan paikallisesti. Varhaiskasvatuksessa monialainen yhteistyö esimerkiksi neuvolan kanssa edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Ukrainasta paenneilla esiopetusikäisillä lapsilla on oikeus perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen, riittävään kasvun ja oppimisen tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä sekä esiopetuksen oppilashuoltopalveluihin samoilla perusteilla kuin muillakin esiopetukseen osallistuvilla lapsilla. Ensisijainen vastuu esiopetusyhteisön hyvinvoinnista on esiopetuksen henkilökunnalla. Oppilashuoltopalvelujen psykologi- ja kuraattoripalvelut tarjoavat jokaiselle lapselle heidän tarpeidensa mukaista yksilöllistä tukea.

Varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestettäessä tulee pyrkiä joustavuuteen sodan aiheuttaman epävarmuuden ja ennakoimattomuuden vuoksi. Ukrainasta Venäjän hyökkäystä paenneiden lasten hyvinvoinnin edistämisen kannalta keskeisiä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen periaatteita ovat lapsen oikeus omaan kieleen, kulttuuriin ja katsomukseen sekä turvalliseen ympäristöön ja aikuisiin.

Lue lisää: