On tärkeää, että Suomeen saapuville lapsille tarjotaan nopeasti mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen jokapäiväinen arki rutiineineen ja vuorovaikutussuhteineen on turvallisuuden kokemusta vahvistavaa. Tälle sivulle on koottu tietoa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen mahdollisuuksista tukea Ukrainasta paenneita lapsia.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

 Päivitetty 9.1.2023

Ukrainasta saapuu edelleen varhaiskasvatusikäisiä lapsia eri puolille Suomea. Osa ukrainalaisista suuntaa Suomesta muualle Eurooppaan, osa muuttaa Suomen rajojen sisällä, osa on löytänyt pysyvämmän asuinpaikan heti tultuaan. Suuri osa paenneista haluaa varmasti palata kotimaahansa mahdollisimman nopeasti, mutta kukaan ei tiedä, millä aikataululla paluu on mahdollinen. 

Ukrainasta paenneilla on mahdollisuus hakea tilapäistä suojelua. Tilapäistä suojelua koskevista asioista saa lisätietoa Maahanmuuttoviraston sivuilta. Kun tilapäistä suojelua saava henkilö on oleskellut Suomessa vähintään vuoden ajan ja hänen oleskelulupaansa on jatkettu, hän voi hakea Digi- ja väestötietovirastolta kotikunnan rekisteröintiä väestötietojärjestelmään. Henkilö voi itse valita uuden kotikunnan, mikä voi vaikuttaa kunnissa palvelujen tarpeeseen. 

On tärkeää, että Suomeen saapuville lapsille tarjotaan nopeasti mahdollisuutta varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Päiväkodin tai perhepäiväkodin rutiinit sekä tilanteiden ennakointi edistävät lapsen toipumista kriiseistä. Lisäksi ne mahdollistavat lapsen kokemuksen turvallisesta arjesta ja lähiympäristöstä. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa pyritään luomaan lapselle turvallisuuden, osallisuuden, arvostuksen ja välittämisen sekä ryhmään kuulumisen tunnetta. 

Varhaiskasvatus järjestetään kaikissa tilanteissa varhaiskasvatuslain mukaisesti. Kunnan on järjestettävä neuvontaa ja ohjausta varhaiskasvatuspalveluista ja niihin hakemisesta. Huoltajaa ohjataan hakemaan varhaiskasvatuspaikkaa kirjallisesti viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Huoltajan työllistyessä tai saadessa opiskelupaikan tai muista kiireellisistä syistä johtuen voi lapsi olla oikeutettu saamaan varhaiskasvatuspaikan kahden viikon kuluessa.

Kunnan on tehtävä kirjallinen hallintopäätös varhaiskasvatuspaikan järjestämisestä tai sen epäämisestä. Päätöksestä on muutoksenhakuoikeus. Ohjeet muutoksenhakuun tulee olla päätöksen liitteenä. 

Lapsen varhaiskasvatuspäivän pituudesta ja lapsen tarpeista on hyvä keskustella huoltajan kanssa varhaiskasvatuspaikan haun yhteydessä. Varhaiskasvatuksessa lapsia voidaan huomioida yksilöllisesti ja joustavasti.

Esiopetusikäisille ukrainalaisille lapsille järjestetään paikka esiopetusryhmään tai perusopetukseen valmistavan opetukseen esiopetuksena. Lainsäädännön mukaan perusopetusikäiselle lapselle järjestetään paikka perusopetukseen valmistavassa opetuksessa tai perusopetuksessa. Perusopetusikäinen lapsi ei voi osallistua esiopetukseen tai varhaiskasvatukseen. Poikkeuksena pidennetty oppivelvollisuus ja perusopetuksen aikaisempi tai myöhäisempi alkamisen ajankohta saattaa vaikuttaa lapsen perusopetuksen järjestämiseen.