Verkostojohtaminen ja verkostoissa vaikuttaminen lisääntyvät. Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisverkostojen ja hankkeiden tavoitteena on uudistaa toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa, edistää oppilaiden oppimista, kouluviihtyvyyttä ja motivaatiota, tukea opettajien osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista, kehittää johtamisen käytäntöjä sekä luoda ja levittää uusia innovaatioita.
Työskentelyä post it -lapuilla.

Eri alojen toimijat yhdistävät tietonsa ja taitonsa verkostoissa. Verkostomainen tapa toimia on monimutkaisissa tilanteissa vaikuttava. Kaikkia toimijoita tarvitaan, koska juurisyyt ja niistä johtuvat ongelmat näyttäytyvät usein eri paikoissa. Koulu sekä varhaiskasvatus ovat avainasemassa lasten, nuorten ja vanhempien kohtaamisessa sekä verkostojen toimintaympäristöinä.

Koulun, oppilaitoksen ja muiden sivistyspalvelujen roolia tarkastellaan oppimisen ja kehityksen tukemisen lisäksi myös hyvinvointia edistävästä näkökulmasta sekä lapsi – ja perhepalvelujen kokonaisuuden näkökulmasta. Yhtenä esimerkkinä tästä hallitusohjelmassa mainitaan matalan kynnyksen tukipalvelujen tuominen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteyteen (esim. neuvolatoiminta, psykologipalvelut, kotipalvelu ja perheneuvonta, työllisyyspalvelut sekä laadukkaat oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut). Palveluja halutaan tuoda sinne missä lapset ja nuoret ovat ja missä kohdataan heidän ja perheiden lisääntyneet ja monimutkaistuneet ongelmat.

Kasvatus- ja opetustehtävän toteuttaminen on entistä haasteellisempaa ja opetushenkilöstö on tuonut esille huolensa lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä sekä resursseihin ja omaan jaksamiseensa liittyen. Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät tekijät ovat monimuotoisia ja hyvinvointia edistäviä toimijoita on paljon. 
 
Jo nyt koulussa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatusyksiköissä työskentelee ammattilaisia, joiden lähiesimies ei ole rehtori/päiväkodinjohtaja. Johtaja kuitenkin vastaa yksikkönsä toimintakulttuurista ja johtaa jatkossa enenevässä määrin eri toimijoista koostuvia verkostoja ja verkostomaista työtapaa.