Tässä osiossa tavoitteena on oppia tunnistamaan, mitä kansainvälisyys sekä globaali- ja kulttuuriosaamisella tarkoitetaan, minkälaista näihin asioihin liittyvää osaamista sinulla jo on ja minkälaisia asioita tekemällä sitä voi kerryttää lisää. Samalla on tarkoitus auttaa sinua sanoittamaan tähän aihepiiriin liittyviä asioita ja käymään niistä keskusteluja - vaikkapa hakiessasi töihin ja jatko-opintoihin.

 

Kielen, kulttuurin ja kansainvälisyyden kolme tasoa. Minä ja identiteettini, mukaan lukien kielellinen ja kulttuurinen identiteetti, kysyy kenen silmillä katsot maailmaa ja mistä näkökulmasta lähdet kansainvälistymään. Minä ja yhteisöni, mukaan lukien kotikansainvälisyys, kysyy mitä kansainvälisyyteen liittyvää osaamista opit arjessasi tai lähipiirissäsi. Minä ja maailma, eli globaali toimijuus, kysyy miksi kieli- ja kulttuuriosaamisella on väliä, kun puhutaan globaalista yhteistyöstä.

Tämän sivun osiot etenevät kuvan esittämässä järjestyksessä ytimestä ulospäin. Kuviossa lähdetään liikkeelle siitä, mitä tapahtuu korvien välissä, siis omasta ajatusmaailmasta ja tunteista, joita vasten peilaat kaikkea arjessa kohtaamaasi, kuten kieliä, mielipiteitä ja käyttäytymistä. Minkälaisista tiedoista, asenteista ja arvoista identiteettisi rakentuu? Mitkä asiat liittyvät kieliin, kulttuureihin, ihmisten ja olosuhteiden erilaisuuteen, siihen, että eletään monenlaisen kansainvälisyyden keskellä?

Siirry sen jälkeen tarkastelemaan yhteisöjäsi, esimerkiksi perhettä ja muuta sukua tai ystäviäsi ja kavereita tai koulusta tuntemiasi ihmisiä tai harrastusten kautta tuntemiasi porukoita. Yhteisösi voivat olla myös virtuaalisia: millaisissa ryhmissä tai yhteisöissä olet mukana tai mitä seuraat somessa? Millaisia asioita näissä eri yhteisöissä toimiminen edellyttää, mikä sujuu hyvin, mitä pitäisi osata enemmän - sinun tai jonkun muun? Mihin asioihin liittyy kielellistä osaamista? Entä millaisiin tilanteisiin liittyy asioita, joita voisit kutsua erilaisista kulttuureista johtuviksi? Ihmisten, yhteisöjen, kielten ja käsitysten moninaisuus käy ilmi viimeistään siinä vaiheessa, kun ei ymmärretä tai ei tulla itse ymmärretyksi.

Kuvan uloimmalla ringillä tarkastellaan kansainvälisyyttä globaalin yhteistyön näkökulmasta ja pohditaan omaa vastuuta ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Tällöin puhutaan maailmankansalaisuudesta, eli pyrkimyksistä kehittää maailmaa oikeudenmukaisempaan, vastuullisempaan ja kestävämpään suuntaan. Erilaisia tapoja vaikuttaa opitaan jo peruskoulussa esimerkiksi toimimalla koulun kestävää kehitystä edistävässä ryhmässä tai osallistumalla erilaiseen vapaaehtoistyöhön, kuten taksvärkkiin. Maailmankansalaisen osaamista voidaan saada myös koulun kansainväliseen toimintaan osallistumalla, jolloin tärkeää on kiinnittää huomiota esimerkiksi kansainvälisissä vaihto-opinnoissa tai koulun kansainvälisissä hankkeissa saatuun osaamiseen. Osaamista voi kertyä myös kaveripiirissä tai töissä, joihin liittyy eri kulttuureista ja kielitaustoista tulevien ihmisten kanssa toimimista.