Korkeakoulututkintotodistuksen liite eli Europass Diploma Supplement

Europass Diploma Supplement -liitteessä kuvataan haltijan suorittamien opintojen luonnetta, taustaa, tasoa, sisältöä ja asemaa. Se on henkilökohtainen asiakirja, joka kertoo haltijastaan. Korkeakoulututkintotodistuksen liite ei korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta eikä takaa, että jonkin toisen maan viranomaiset tunnustaisivat muodollisesti alkuperäisen tutkinnon. Liite kuitenkin helpottaa tutkintotodistuksen ymmärtämistä ja voi siten auttaa saamaan tutkinnolle toimivaltaisten viranomaisten tai korkeakouluun pääsystä päättävän henkilökunnan tunnustuksen.

Liitteen toimittaminen

Korkeakoulututkintotodistuksen liitteen laativat korkeakoulut käyttämällä Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja Unescon yhteisen työryhmän laatimaa, testaamaa ja hiomaa mallia. Korkeakoulujen on sovellettava liitteeseen samoja oikeaksi todistamisen menettelyjä kuin itse tutkintotodistukseenkin.

Korkeakoulujen on tarvittavin toimin varmistettava - erityisesti sähköisen version osalta - että korkeakoulututkintotodistuksen liitteen hallinnossa noudatetaan täysimääräisesti asiaan liittyviä henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevia yhteisön ja kansallisia säännöksiä.

Asiakirjat liitteen laatimisen tueksi

Alta löydät ohjeita ja asiakirjoja Diploma Supplementin laatimiseksi. Opetushallitus neuvoo tarvittaessa korkeakouluja Diploma Supplementien laatimisessa ja kehittämisessä.

  • Yleiset ohjeet (päivitetty tammikuussa 2019)
  • Esimerkkitekstejä kelpoisuuksien kuvaamiseksi (tarkistettu helmikuussa 2019)
  • Kansallisen koulutusjärjestelmän kuvaus Diploma Supplementin kohtaan 8 (päivitetty tammikuussa 2019) ja infograafi
  • Esimerkkejä Diploma Supplementista eri maissa (https://europa.eu/europass/en/diploma-supplement-example-documents)
  • Tietoa Diploma Supplementiin liittyvistä kehittämistoimista

Yleiset ohjeet

Ohjeet on laadittu suomalaisten korkeakoulujen tarpeisiin: 

Kelpoisuustekstejä Diploma Supplementin kohtaan 5.2

Opetushallitus on laatinut esimerkkitekstejä korkeakoulujen tueksi. 

Järjestelmäkuvaus

Korkeakouluja pyydetään liittämään Diploma Supplementiin oheinen kansallisen koulutusjärjestelmän kuvaus (Information on the National Higher Education System). Korkeakoulun päätöksen mukaisesti kuvausta voi täydentää tarkoitukseen laaditulla kaaviolla. 

Tiedotus opiskelijoille

Korkeakoulun on tärkeää tiedottaa opiskelijoille ja valmistuville Diploma Supplementista verkkosivuillaan ja opinto-oppaissaan sekä kotimaisella kielellä että englanniksi. On myös suositeltavaa tiedottaa Diploma Supplementista ja sen käyttämisestä asiakirjan myöntämisen yhteydessä.

Tiedoksen apuna voi käyttää Opetushallituksen laatimaa mallia: 

Liite

Diploma Supplement uudistuu

Diploma Supplement uudistuu kahdella tavalla: DS-asiakirjasta tulee henkilökohtainen ja sähköinen haltijansa korkeakoulusta saadun osaamisen osoittava asiakirja.

28.8.2018 pidetyn seminaarin diat antavat tietoa uudistuksista:

Liite
Liite