Perusopetuslain 46 §:n 9 momentin mukaan koulutuksen järjestäjä voi päättää aikuisten perusopetuksen järjestämisestä osaksi tai kokonaan etäopetuksena. Perusopetuslain 1.1.2021 voimaan tuleva poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä koskeva väliaikainen muutos (20 a §) ei koske aikuisten perusopetusta.
Kuvituskuva, nuoret aikuiset kokouksessa

Teksti on tarkistettu ja päivitetty tarpeellisilta osin 21.12.2020. Tekstiin on lisätty mm. linkityksiä oph.fi-ulkopuolisille sivuille ja tekstiä on selkeytetty tarpeen mukaan.

Valtioneuvosto on tehnyt 23.10.2020 periaatepäätöksen valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Päätöksen mukaan epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. Päätöksen mukaiset toimet on jaettu koronaepidemiatilanteen mukaan perusvaiheen, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen tilanteisiin. Lisäksi opetuksessa tulee noudattaa mahdollisia tartuntatautiviranomaisten tartuntatautilain nojalla tekemiä velvoittavia päätöksiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ovat antaneet 4.8.2020 suosituksen, jonka tarkoituksena on tukea koulutuksen järjestäjiä toteuttamaan opetusta ja muuta oppilaitosten tiloissa järjestettävää toimintaa turvallisesti ja sujuvasti koronaepidemian aikana. Lisäksi toimintaa järjestettäessä voidaan hyödyntää Työterveyslaitoksen 1.12.2020 antamaa ohjetta varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen covid-19-tartuntojen ehkäisemiseksi.

Aikuisten perusopetuksen järjestäjien on tärkeää aktiivisesti seurata epidemiatilanteen kehitystä ja toimia viranomaisten kulloistenkin määräysten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Opetuksen järjestäjät päättävät normaaliolojen lainsäädännön ja edellä todettujen määräysten, ohjeiden ja suositusten perusteella opetuksen tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta järjestämisestä.

Tartuntatautilain 58 §:n mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan oppilaitosten ja päiväkotien tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

THL:n ja OKM:n suositusten mukaan

  • Opetusta koskevissa järjestelyissä otetaan huomioon tartuntavaara ja siihen liittyvät terveysviranomaisten ohjeet. Kaikessa toiminnassa vältetään turhia lähikontakteja sekä noudatetaan hyvää hygieniaa. Opetuksessa vältetään runsaasti lähikontakteja sisältäviä työtapoja. Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus tulisi turvata tilajärjestelyillä: henkilömäärä tulisi rajata siten, että henkilöiden väliin jää 1–2 metriä.
  • Koulussa/oppilaitoksessa noudatetaan paikallisesti laadittuja, selkeitä ohjeita kouluruokailusta sekä tiloissa siirtymisestä ja turhien lähikontaktien välttämisestä. Niissä huomioidaan yleinen hygienia, ryhmäkoot, turvavälit ja turhien lähikontaktien välttäminen.  
  • Opiskelijan, opettajan tai muun oppilaitoksessa työskentelevän henkilön ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita.

THL suosittelee kasvomaskin käyttöä toisella asteella koronavirusepidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa. Paikalliset ja alueelliset viranomaiset päättävät suositusten ja rajoitusten antamisesta epidemiologisen tilanteen mukaan. Koulutuksen järjestäjä ohjeistaa oppilaitoksiaan, miten suositusta toteutetaan käytännössä. Kun kyse on suosituksesta, opiskelijoita ei voi velvoittaa käyttämään maskeja. Niiden käyttöön on kuitenkin syytä kannustaa ja opastaa, jotta mahdollinen epidemian leviäminen pystytään estämään mahdollisimman tehokkaasti. Aikuisten perusopetukseen soveltuvat vastaavat maskin käytön periaatteet kuin toisella asteella.

Opetushallituksen ohjeistusta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä 1.1.2021 alkaen voidaan soveltuvin osin käyttää myös aikuisten perusopetuksessa.

Maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden huomioiminen

Poikkeukset normaaleista opetusjärjestelyistä voivat tuoda haasteita monien maahanmuuttotaustaisten nuorten ja aikuisten opiskeluun ja oppimiseen. Muutoksista viestiminen maahanmuuttotaustaisille opiskelijoille ja tarvittaessa heidän huoltajilleen voi vaatia erityistä huomiota ja järjestelyjä, kuten tulkkauspalveluja. Vastuu vuorovaikutuksen ymmärrettävyyden varmistamisessa on opetuksen järjestäjällä. Myös maahanmuuttotaustaisia opiskelijoita opettavia opettajia on informoitava opetusjärjestelyjen muutoksista. Tämä koskee erityisesti useassa oppilaitoksessa opettavia S2/R2-opettajia, opiskelijan oman äidinkielen opettajia ja uskonnon opettajia.

Seuraavassa on linkkejä THL:n ja muiden tahojen tuottamista monikielisistä materiaaleista koskien koronavirusta sekä materiaalilinkkejä maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden opetuksen tueksi ja huoltajille koskien etäopetusta ja koronavirukselta suojautumista.