Ammatillisten tutkinnon osien arviointikriteerit muuttuvat kaikissa perustutkinnoissa. Käyttöön otetaan uusi arviointikriteeristö, joka on yhteinen kaikille ammatillisille tutkinnon osille. Kriteeristö uudistetaan perustutkintoihin vaiheittain siten, että viimeisissäkin perustutkinnoissa se on käytössä 2024.


Kaikille ammatillisten perustutkintojen ammatillisille tutkinnon osille yhteinen arviointikriteeristö luo puitteet viisiportaiselle arvioinnille. 

Osaamisen arvioinnilla annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta, varmistetaan tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset saavutetuksi sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin. Arvioinnin tulee kattaa kaikki suoritettavan tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset. Arvioijat arvioivat opiskelijan osaamista monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa määrättyyn ammattitaitoon ja soveltavat arvioinnissa perusteiden arviointikriteeristöä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioijat päättävät tekemiensä arviointien perusteella arvosanat ammatillisista tutkinnon osista. Tutkinnon osan hyväksytty osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa 1–5.  

Tutkinnon perusteiden mukaista arviointikriteeristöä tulee käyttää myös koulutuksen järjestäjien paikalliseen tarjontaan sisältyvien valinnaisten tutkinnon osien arvioinnissa.