Arkkitehtuurin taiteen perusopetuksessa on keskeistä nyky-yhteiskunnassa tarvittava rakennetun ympäristön ymmärtäminen ja tulkinta. Opiskelu luo edellytyksiä jatko-opinnoille, elinikäiselle harrastamiselle ja visuaalisen kulttuurin kehittämiselle.

Arkkitehtuurin taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten opinnot päätetään koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa. Molemmat oppimäärät tarjoavat mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti luonnon, rakennetun ympäristön ja ihmisen toiminnan vuorovaikutukseen. Opetuksessa käsitellään koko rakennettua ympäristöä yksittäisistä esineistä ja rakennuksista laajoihin ympäristökokonaisuuksiin. Keskeistä opetuksessa on tilan kolmiulotteinen hahmottaminen. Opetus kehittää oppilaan kykyä havainnoida, pohtia ja ymmärtää ympäristöään. Opetus on luonteeltaan keskustelevaa, yksilöllisyyden huomioivaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa.

Tapaamiset rakentamisen ammattilaisten kanssa ovat osa opetusta. Keskeisiä työtapoja ovat luova ongelmanratkaisu, taiteellinen ilmaisu ja rakentaminen. Oppilaiden työskentelyssä korostuu elämyksellisyys, kokonaisvaltaisuus ja moniaistisuus. Arkkitehtuuriopetus ankkuroituu visuaaliseen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön sekä tieteiden- ja taiteidenväliseen osaamiseen.