POPS2016-tukimateriaali

Draama on osa äidinkielen ja kirjallisuuden vuorovaikutustilanteissa toimiminen -osa-alueen opetusta. Draama on luokkamuotoista vuorovaikutteista, toiminnallista ja kokemuksellista opetustoimintaa, jossa keskitytään yhdessä toimimiseen käyttäen teatterin keinoja.

Draaman opetuksen keskiössä ovat teatterille ominaiset kuvitteelliset tilanteet, joissa oppilaat toimivat sekä rooleissa että omana itsenään. Työskentely tapahtuu pääosin ryhmässä ilman ulkopuolista yleisöä. Äidinkielessä draamaopetusta integroidaan kirjallisuuteen, joka tarjoaa työskentelyyn kuvitellut tapahtumat ja roolihenkilöt. Keskeisinä oppimisen kohteina ovat draaman toimintamuodot omien ideoiden ja ajatusten ilmaisuvälineenä, kokonaisilmaisu-, vuorovaikutus-, sosiaaliset sekä tunnetaidot.

Opetus voi kohdistua osin oppilaiden ikäkaudelle sopivin leikein tai harjoittein tapahtuvaan äänellisten ja kehollisten ilmaisuvalmiuksien harjoittamiseen (erilaiset keskittymis-, kontakti-, puhe-, tunne- ja improvisaatioharjoitukset). Näin kehitetään oppilaiden taitoja ja kykyjä toimia erilaisissa esiintymistilanteissa, joita ovat mm. suulliset esitykset ja koulun kulttuuritilaisuudet kuten; oppilaiden omat esitykset, luokan juhlat, lukukausien päätösjuhlat ja muut tapahtumat. Draamaopetuksella tuetaan muiden vuorovaikutustilanteissa toiminen -osa-alueiden, henkilökohtaisten (T1), sosiaalisten vuorovaikutustaitojen (T2) ja oppilaan henkilökohtaista viestijäkuvan (T4), kehittymistä.