Joustava ammatillisen koulutuksen järjestelmä antaa mahdollisuuden sopia opiskelijalle laadittavassa henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) erilaisista tavoista hankkia ja osoittaa osaamista. Etäopetuksen hyödyntäminen mahdollistaa osaamisen hankkimista joustavasti opiskelijan elämäntilanteen mukaisesti. Ammatillisessa koulutuksessa etäopetuksen määrää ei ole rajattu ja etäopetusta käytetään monipuolisesti yhteisten tutkinnon osien sekä eri tavoin työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuvassa oppimisessa.
Selin oleva tyttö istuu tietokoneen ääressä

Päivitetty 29.6.2020.

Kaikissa olosuhteissa opettajan työn keskeisin sisältö on opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen tukeminen eri ympäristöissä. Opettaja voi hyödyntää erilaisia digitaalisia työkaluja ja -menetelmiä. Lisäksi opettajan täytyy pystyä tukemaan opiskelijan ammatti-identiteetin muodostusta, tietojen ja taitojen hankintaa, yhteisöllisyyttä sekä elinikäisen oppimisen taitoja myös verkkoympäristössä. Näissä asioissa voidaan hyödyntää myös etäopiskelun eri muotoja:

Itsenäinen opiskelu verkossa

Opiskelijat opiskelevat itsenäisesti hyödyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä ja -alustoja. Lisäksi opiskelun tukena voidaan käyttää myös verkosta löytyvää aineistoa, kuten yritysten tai laitevalmistajien sivustoilta löytyviä ohjeistuksia ja oppaita. Näiden ohella voidaan hyödyntää käänteisen luokkahuoneen perusajatusta: opiskelija saa opiskeltavan aiheen materiaalit ja tehtävät itseopiskeltavaksi omalla ajalla. Sen jälkeen varataan yhteinen verkkopalaveriaika kysymyksille sekä vertaisavun tai opettajan ja ohjaajan/avustajan neuvojen antamiseen. Voidaan järjestää myös koko ryhmän verkkopalaveri tai kahdenvälisiä palavereita.

Monimuoto-opiskelu verkossa

Monimuoto-opiskelussa opiskellaan joko itsenäisesti tai pienryhmissä opettajan johdolla tai ohjeistamana. Käytössä on erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä ja - alustoja. Opiskelussa hyödynnetään vaihtelevasti erilaisia menetelmiä ja oppimisympäristöjä sekä aineistoja. Lisäksi opettaja voi monipuolistaa opiskelua simulaatioilla, oppimispeleillä, virtuaalitodellisuuksilla ja avoimilla verkkoaineistoilla.

Opiskelu opettajan johdolla verkossa

Verkko-opetus voi olla reaaliaikaista, jolloin opettaja ja opiskelijat ovat samaan aikaan päätteen (tietokone, tabletti tai älypuhelin) äärellä, mutta fyysisesti eri paikassa. Lisäksi voidaan hyödyntää sähköisiä oppimisalustoja, joista opiskelumateriaali ja -tehtävät löytyvät. Oppimisympäristössä opiskelija voi muun muassa tehdä tehtäviä ja testejä sekä olla yhteydessä opettajaan ja muihin opiskelijoihin.