Hyppää pääsisältöön

Filosofia lukiossa


Filosofia tarkastelee todellisuutta ja erilaisia tapoja hahmottaa sitä. Sen kysymyksenasettelujen tunteminen luo pohjan maailmaa, yhteiskuntaa ja ihmistä koskevien käsitysten ymmärtämiselle ja niiden järkiperäiselle arvioinnille. Filosofisen ajattelun opiskeleminen harjaannuttaa punnitsemaan kriittisesti erilaisten käsitysten perusteluja.

Filosofiassa opiskelija oppii jäsentämään käsitteellisesti arvoja, normeja ja merkityksiä koskevia kysymyksiä. Tämä edistää opiskelijan kykyä eettiseen pohdintaan ja sen ymmärtämiseen, mikä merkitys erilaisilla tiedoilla ja taidoilla on yksilölle ja yhteiskunnalle. Filosofian opiskelu opettaa hahmottamaan laajoja käsitteellisiä kokonaisuuksia ja yhteyksiä. Se auttaa näkemään, miten eri tieteenalojen ja ajatteluperinteiden käsitykset rakentuvat ja eroavat toisistaan.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

Filosofian tukimateriaali lops-työhön

Filosofian tukimateriaali lops-työhön

Filosofian tukimateriaali on tarkoitettu lukion opetussuunnitelmatyön ja uusien perusteiden mukaisen opetuksen tueksi. Tukimateriaali antaa esimerkkejä mm. siitä, mitkä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet painottuvat moduulissa ja miten keskeisiä sisältöjä voidaan toteuttaa ja avata. Materiaalin avaukset ja esimerkit eivät ole normittavia eivätkä tyhjentäviä. Tutustu avoimin mielin!

Filosofian opetuksen tueksi

Filosofian opetuksen tueksi

Sivulle on koottu erilaisia materiaaleja ja muuta tukea, jota voit hyödyntää filosofian opetuksessasi. Sivulla esitellään erilaisia tapahtumia, artikkeleita, toimintaa ja kirjallisuutta, jotka liittyvät keskeisesti filosofian oppiaineeseen.

Filosofia oppiaineena

Filosofia oppiaineena

Kriittisen ja perusteita etsivän luonteensa ansiosta filosofia auttaa jäsentämään nykypäivän informaatiotulvaa sekä erottamaan tosiasiaväitteet mielipiteistä. Sivulta saat kootusti tietoa filosofiasta oppiaineena sekä paikallisesta opetussuunnitelmasta ja sen laatimisesta.

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus

Jokainen kasvattaja ja opettaja on samalla demokratia- ja ihmisoikeuskasvattaja. Sivuille on kerätty kattavasti monipuolista aineistoa lasten ja nuorten osallisuutta edistävän demokraattisen toimintakulttuurin tukemiseen.