Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä on yleistä ja lisääntynyt. Tytöt kokevat seksuaalista häirintää poikia enemmän, ja sateenkaarinuoret huomattavasti muita enemmän. Erityisesti seksuaalinen häirintä netissä on lisääntynyt viime vuosina.
Nuori poika seisoo yksin alakuloisena koulun käytävällä.

Seuraavat kuviot havainnollistavat lasten ja nuorten kokemaa seksuaalista häirintää vuosina 2017, 2019 ja 2021. Tiedot ovat peräisin kouluterveyskyselyistä (THL).

Kokemukset seksuaalisesta häirinnästä ovat keskimäärin lisääntyneet peruskoulun 8.- ja 9.-luokilla, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Erityisesti puhelimessa tai internetissä tapahtuva seksuaalinen häirintä on runsasta ja lisääntynyt huomattavasti viimeisen viiden vuoden aikana etenkin tyttöjen keskuudessa kaikilla tarkastelluilla koulutusasteilla. Useampi kuin neljä tyttöä kymmenestä koki puhelimessa tai internetissä tapahtuvaa seksuaalista häirintää vuonna 2021, kun pojista harvempi kuin joka kymmenes koki sitä. Tyttöjen julkisessa tilassa kokema seksuaalinen häirintä on myös huomattavaa ja selvästi lisääntynyt viime vuosina, joskaan ei niin yleistä kuin netissä tapahtuva häirintä. Myös poikien kokema puhelimessa tai internetissä tapahtuva seksuaalinen häirintä on lisääntynyt hieman, kun taas koulussa tai julkisessa tilassa tapahtuva häirintä on vähentynyt tai pysynyt samana. 

Graafi, jossa kerrotaan kuinka moni on kokenut seksuaalista häirintää vuoden aikana
Niiden nuorten osuus (%), jotka ovat kokeneet häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua koulussa / puhelimessa tai internetissä / kadulla, kauppakeskuksessa tai muualla julkisessa tilassa viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana vuosina 2017, 2019 ja 2021, tarkastelussa pojat ja tytöt perusopetuksen 8- ja 9.- luokilla, lukioissa, ja ammatillisissa oppilaitoksissa. 

4.- ja 5.-luokkalaisista tytöt kokivat seksuaalista häirintää molemmissa muodoissa enemmän kuin pojat molempina vuosina. Vain alle muutama prosentti 4.- ja 5.-luokkalaisista koki seksuaalista koskettelua tai painostamista koskettamaan, mutta kokemuksia seksuaalisesta kommentoinnista, ehdottelusta, viestittelystä tai kuvamateriaalin näyttämisestä oli selvästi enemmän. Vuonna 2021 useampi kuin joka kymmenes 4.- ja 5- luokkalaisista tytöistä koki seksuaalista kommentointia, ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin näyttämistä, mikä oli kaksinkertaisesti vuoteen 2019 verrattuna. Tyttöjen kokema seksuaalinen häirintä tässä muodossa on siis selvästi lisääntynyt viime vuosina. Myös poikien kokema seksuaalinen häirintä lisääntyi hieman vuosien välillä. 

Graafi, jossa kerrotaan, kuinka moni on kokenut eri tyyppistä häirintää
Niiden lasten osuus (%), jotka ovat kokeneet seksuaalista koskettelua tai painostamista koskettamaan vuoden aikana sekä niiden lasten osuus (%), jotka ovat kokeneet seksuaalista kommentointia, ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin näyttämistä vuoden aikana vuosina 2019 ja 2021, tarkastelussa pojat ja tytöt perusopetuksen 4.- ja 5.-luokilla. 

 

Häiritsevää seksuaalista ehdottelua ja ahdistelua on koettu lisääntyvästi vuosien 2019 ja 2021 välillä kaikissa ryhmissä. Sateenkaarinuoret kokevat kuitenkin huomattavasti muita enemmän häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvista useammalla kuin joka toisella, ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista lähes joka toisella on kokemuksia häiritsevästä seksuaalisesta ehdottelusta tai ahdistelusta vuonna 2021. Ulkomaalaistaustaiset kokevat hieman enemmän häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua kuin suomalaistaustaiset keskimäärin, mutta ero ei ole niin merkittävä. Vuonna 2021 suomalaistaustaiset lukiolaiset kokivat enemmän häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua kuin ulkomaalaistaustaiset.   

Kuvassa on pylväsgraafi, jossa kerrotaan prosentteina, kuinka moni ulkomaalaistaustainen, suomalaistaustainen, sukupuolivähemmistöön kuuluva, cis-sukupuoliset, seksuaalivähemmistöt ja heterot ovat kokeneet häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua vuoden aikana.
Niiden nuorten osuus (%), jotka ovat kokeneet häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua vuoden aikana vuosina 2019 ja 2021, tarkastelussa ulkomaalaistaustaiset ja suomalaistaustaiset, sukupuolivähemmistöt ja cissukupuoliset, sekä seksuaalivähemmistöt ja heterot perusopetuksen 8- ja 9.- luokilla, lukioissa, ja ammatillisissa oppilaitoksissa. 

 

Kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjän on tärkeää seurata häirinnän ja seksuaalisen häirinnän yleisyyttä kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuspalveluissa, ja tehdä tietojen perusteella häirintää vähentäviä sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäviä toimia.

Liitteet