Opetushallitus on laatimassa kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteita. Perusteiden laatiminen on osa hallituksen esittämän oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelua. Nyt valmistellut perusteet tulevat voimaan, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen. Hallituksen esityksen mukaan kansanopistojen tarjoamat opinnot olisivat yksi tapa suorittaa oppivelvollisuutta, jos nuori ei jatka perusopetuksen jälkeen suoraan lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa.

Opetushallitus määrittelee opetusta koskevat tavoitteet, keskeiset sisältöalueet sekä arvioinnin linjaukset opetussuunnitelman perusteissa. Perusteiden luonnos on valmisteltu yhteistyössä vapaan sivistystyön asiantuntijoiden ja oppilaitosten sekä niitä edustavien sidosryhmien kanssa.

Kansanopistokoulutukselle ei ole tällä hetkellä olemassa kansallisia opetussuunnitelman perusteita. Nyt luonnostellut perusteet koskevat kansanopistojen oppivelvollisuusikäisiä eli alle 18-vuotiaita opiskelijoita. Opetushallitus tukee paikallista opetussuunnitelmatyötä ja perusteiden toimeenpanoa ensi vuonna muun muassa koulutuksella, ohjauksella ja muulla tuella.

Perusteiden laatimisen aikataulu

  • perusteluonnoksen valmistelu työryhmässä kevään ja kesän 2020 aikana
  • avoin verkkokommentointi 7. - 25.9.2020
  • lausuntokierros 12.10.─ 6.11.2020
  • perusteet julkaistaan vuodenvaihteessa
  • paikallisten opetussuunnitelmien laatiminen kevään 2021 aikana
  • perusteet tulevat voimaan 1.8.2021 

Verkkokommentointi

Jotta opetussuunnitelman perusteet palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla paikallista opetussuunnitelmatyötä ja opetuksen arkea, toivotaan mahdollisimman monen osallistuvan kommentointiin. Verkkokommentointi on kaikille avoin ja vastauksia toivotaan  koulutuksen ylläpitäjiltä, oppilaitosten opetus- ja muulta henkilöstöltä, opiskelijoilta, heidän huoltajiltaan sekä kaikilta kansanopistoissa annettavasta koulutuksesta kiinnostuneilta henkilöiltä.

 

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Leena Nissilä 029 533 1155, etunimi.sukunimi [at] oph.fi
Opetusneuvos Marja Anitta Pehkonen 029 533 1782, etunimi.sukunimi [at] oph.fi
Erityisasiantuntija Sonja Hyvönen, puh. 029 533 1072, etunimi.sukunimi [at] oph.fi