Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä kansanopistojen tarjoama koulutus on yksi tapa suorittaa oppivelvollisuutta, jos nuori ei jatka perusopetuksen jälkeen suoraan lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa.

Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeen oppivelvollisuutta voi suorittaa kansanopistojen oppivelvollisille suunnatussa vapaan sivistystyön koulutuksessa (Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998, luku 7 a) enintään yhden vuoden ajan. Vaikeasti vammaisille järjestettävässä koulutuksessa koulutuksen kesto voi olla enintään kolme vuotta. Oppivelvollisille suunnattua koulutusta saavat järjestää kansanopistojen ylläpitäjät, joille on myönnetty kansanopiston ylläpitämislupa. Kansanopiston ylläpitäjä päättää, minkä laajuisina opintojaksoina opinnot tarjotaan opiskelijalle.

Koulutuksen tavoitteena on edistää opiskelijan omaehtoista oppimista ja antaa opiskelijalle valmiudet opintojen jatkamiseen perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden elämänhallintataitoja ja antaa opiskelijoille valmiuksia itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Kansanopisto oppimisympäristönä vahvistaa nuoren motivaatiota ja tarjoaa nuorelle uusia kiinnostuksen kohteita. 

Opetushallitus on määritellyt opetusta koskevat tavoitteet, keskeiset sisältöalueet sekä arvioinnin linjaukset opetussuunnitelman perusteissa.

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet ja niiden vähimmäisopintopistemäärät ovat seuraavat:

 • Arjen taidot ja elämänhallinta (vähintään 4 opintopistettä)
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (vähintään 4 opintopistettä)
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (vähintään 4 opintopistettä)
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot (vähintään 4 opintopistettä)
 • Aktiivinen kansalaisuus (vähintään 4 opintopistettä)
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (vähintään 4 opintopistettä)
 • Valinnaiset suuntautumisopinnot

Valinnaiset suuntautumisopinnot laaditaan kunkin kansanopiston painopisteistä ja vahvuuksista osaksi paikallista opetussuunnitelmaa. Suuntautumisopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden itselleen mielekkäiden sisältöjen valitsemiseen ja oman osaamisen monipuolistamiseen. 

Koulutus on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille nuorille, jotka:

 • haluavat parantaa perustaitojaan, elämänhallintataitojaan ja vahvistaa opiskelumotivaatiota
 • tarvitsevat lisäohjausta löytääkseen oman alansa
 • löytävät kansanopistoista itseä kiinnostavia suuntautumisopintoja
 • hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
 • eivät löydä opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen
 • ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion ja etsivät uutta suuntaa

Koulutukseen hakeminen tapahtuu yhteishaussa tai jatkuvassa haussa suoraan koulutusta järjestävään oppilaitokseen.