Sivulla määritellään ja avataan turvallisuusoppaassa käytettyjä keskeisiä termejä ja käsitteitä. Oppaassa käytetään termiä lapsi tai oppilas, ellei erityisesti tarkoiteta lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen opiskelijaa. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjästä (kunta, kuntayhtymä tai yksityinen) käytetään termejä varhaiskasvatuksen tai koulutuksen järjestäjä.

 

Käsitteitä ja termejä

Alkusammutus/ alkukoulutus

Alkusammutus on alkupalojen sammutus sammutuspeitteellä, käsisammuttimella ja pikapalopostilla sekä koulutuksen oikean sammuttimen valitsemiseen eri palotilanteissa.
Asemapiirros Oppilaitoksen ilmoitustaululle ja/tai muille keskeisille paikoille sijoitettava kaaviokuva oppilaitoksen rakenteista ja tiloista sekä opasteista.
Häirintä Epäasiallinen kohtelu, joka voi olla vaaraa tai haittaa turvallisuudelle tai terveydelle. Häirintä on useimmiten järjestelmällistä ja jatkuvaa toista alistavaa toimintaa tai käyttäytymistä, joka kohdistuu toisen persoonaan tai yksityiselämään kuten ominaisuuksiin, luonteenpiirteisiin, sukupuoleen, ulkomuotoon, harrastuksiin tai perhesuhteisiin.
Järjestyssäännöt Opetuksen-, koulutuksenjärjestäjän, koulun tai oppilaitoksen vahvistamat periaatteet ja säännöt, joilla määritellään toimintaan koulussa tai oppilaitoksessa. Sääntöjä valvoo koulun tai oppilaitoksen henkilökunta.
Kiinteistön infotaulu              Taulu, jossa tieto oppilaitoksen keskeisistä tiloista ja reiteistä, joiden mukaan voidaan suunnistaa haluttuun paikkaan. Infotaulu palvelee niin pelastajia kuin vieraitakin.

Kiinteistötietojen laatikko

Kohdekortti

Kortti, jossa ovat kiinteistön yleistiedot, yhteyshenkilöt, karttaosio, asemapiirros ja kerroskuvat. Kuviin merkitään pelastajille (palomiehille, poliisille) operatiivisen johtamisen kannalta tärkeitä asioita, esim. putkilukon eli avainsäilön sijainti, vaaralliset aineet, palo-osastoinnit, tilojen käyttötavat, ovien numerointi, mittakaava, ilmansuunnat, hyökkäystiet. Nykyään sähköinen tiedosto viranomaisilla.
Kiusaaminen Systemaattinen, tahallinen ja toistuva samaan henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa sanallinen tai fyysinen kielteinen toiminta.
Koulu Esi-, alku- ja perusopetusta tai taiteen perusopetusta antava oppilaitos.
Kriisi Tilanne, jossa aiemmat kokemukset ja opitut toimintatavat eivät riitä tilanteen ymmärtämiseen ja hallintaan.
Kriisisuunnitelma Suunnitelma varautumisesta koko yhteisöä tai sen jäseniä koskettaviin äkillisiin kriiseihin ja traumaattisiin tilanteisiin. Suunnitelman tulee sisältää toimenpiteet ja työn- ja vastuunjako ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai hoitamiseksi. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilas- ja opiskelijahuollon palveluista vastaavien kanssa. Kriisisuunnitelman laatimisessa tehdään yhteistyötä pelastusviranomaisten, poliisin sekä muiden kunnassa kriisitoiminnasta vastaavien kanssa.
Kriisiviestintä Tehostettu ja nopea viestintä odottamattomissa tilanteissa, joissa toimintayksikön kuten koulun tai oppilaitoksen toimintaedellytykset tai muu etu ovat uhattuina.
Kriisiviestintäsuunnitelma Osa koulun tai oppilaitoksen kriisisuunnitelmaa, jossa määritellään toiminta äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa.
Liikenneturvallisuus (liikennekasvatus) Kaikilla kouluasteilla liikennekäyttäytymistä ja -turvallisuutta edistävien taitojen, tietojen ja asenteiden kehittäminen. Suunnittelun lähtökohtana ovat oppilaan ikä, liikenneympäristö, oppilaiden kokemukset, liikkumistarpeet ja yksilölliset taidot. Oppilaan ominaisuuksien ja taitojen kehittyessä sisältöä rakennetaan aiemmin opittujen asioiden pohjalle.
Opiskelija Lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, korkeakoulussa, aikuiskoulutuksessa tai vapaan sivistystyön oppilaitoksessa opiskeleva henkilö.
Oppilaitos Oppilaitos on koulujärjestelmässä perusopetuksen jälkeistä koulutusta antava lukio tai ammatillista koulutusta antava oppilaitos. Lisäksi oppilaitoksia voivat olla esimerkiksi kansanopistot ja aikuiskoulutuskeskukset.
Oppilas Perusopetuksessa tai taiteen perusopetuksessa opiskeleva henkilö.
Pelastussuunnitelma Suunnitelma, joka sisältää selvityksen oppilaitoksen omatoimisesta varautumisesta ja toimista hätä- ja onnettomuustilanteissa. Pelastussuunnitelma tulee laatia muun muassa kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin opetuksessa käytettäviin tiloihin; lastensuojelulaitoksiin ja koulukoteihin sekä päiväkoteihin. Pelastussuunnitelman ajantasaisuudesta huolehtii oppilaitoksen turvallisuusvastaava tai se, jolle tehtävä on erikseen annettu.
Poistumisharjoitus Harjoitus rakennuksen tyhjentämistä kriisitilanteessa, esim. tulipalossa. Ennen poistumisharjoitusta tutustutaan kohteeseen ja käydään turvallisuushenkilöstön kanssa läpi poistuminen sekä tarvittaessa koulutetaan turvallisuusorganisaatio. Poistumisharjoituksen jälkeen käydään palautekeskustelu ja tarvittaessa toistetaan poistumisharjoitus. Henkilöstön sitouttamista turvallisuusharjoitukseen voimistetaan osallistujille jaettavalla poistumisturvallisuusoppaalla.
Poistumiskartta Karttakuva, johon on merkitty kulkureitit, joita käytetään turvalliseen poistumiseen. Karttaan merkitään myös turvavälineet, kuten sammuttimet, painonapit ja ensiapuvälineet.
Poistumistie Rakennukseen merkitty reitti ja uloskäynti, johon ohjaa säädösten mukaiset kyltit sekä opasteet, jonka kautta hätätilanteessa voidaan poistua rakennuksesta.
Riski Riski on epätoivotun tapahtuman todennäköisyyden ja sen seurauksien tulo. Riski = Tapahtuman todennäköisyys * kokonaisseuraukset
Riskianalyysi Saatavissa olevan tiedon järjestelmällistä käyttämistä vaarojen tunnistamiseksi sekä ihmisiin tai väestöön, omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvan riskin suuruuden arvioimiseksi.
Riskien hallinta Johtamisperiaatteiden, menettelytapojen ja käytäntöjen järjestelmällinen hyväksikäyttäminen riskien analysoimiseksi, merkityksen arvioimiseksi ja niiden seuraamiseksi.
Riskin arviointi Riskianalyysin ja riskin merkityksen arvioinnin kokonaisarvioinnin prosessi.
Riskin merkityksen arviointi Toiminta, jossa tehdään päätökset riskien siedettävyydestä riskianalyysin perusteella ottamalla huomioon taloudelliset ja ympäristölliset seikat.
Riskin suuruuden arviointi Toiminta, jolla mitataan selvitettävien riskien taso. Riskin suuruuden arviointi koostuu: taajuusanalyysistä, seurausanalyysistä ja niiden yhdistämisestä.
Sisälle suojautuminen Uhka- tai vaaratilanteessa suojautuminen rakennuksen sisään turvalliseen paikkaan rakennuksessa.
Sosiaalinen media Yhteisöllinen Internet-palvelu, joka tarjoaa pedagogisesti mielekkäitä ja tarpeellisia mahdollisuuksia opetukseen ja oppilaitosten toimintaan.
Suojautumisharjoitus Harjoitus, jossa harjoitellaan uhka- ja vaaratilanteissa oppilaitoksen sisätiloihin tapahtuvaa suojautumista.
Suunnitelma Jonkin asian tai toiminnon toteuttamista, kehittämistä ja arviointia varten laadittu asiakirja.
Säädös Julkista valtaa käyttävän elimen antama yksipuolinen, velvoittava tahdonilmaisu eli määräys. Säädöksiä ovat esimerkiksi lait, asetukset, direktiivit ja määräykset. Säädökset ovat oikeudellisesti velvoittavia. Säädösten rinnalla on yleinen oikeuskäsitys eli kansan oikeustaju, joka voi olla moraalisesti velvoittava. Säädöksille on ominaista arvojärjestys eli hierarkia. Ristiriitatapauksissa ylemmänasteinen säädös syrjäyttää alemmanasteisen. Lisäksi alemmanasteinen säädös voidaan antaa vain ylemmänasteisessa säädöksessä olevan valtuutussäännön nojalla.
Tavoite Asetettu päämäärä, johon toiminnalla pyritään.
Tietoturvallisuus (tietoturva) Hallinnollisten ja teknisten toimenpiteiden avulla toteutettava tietojen, järjestelmien, tietoliikenteen ja palvelujen suojaaminen sekä normaali- että poikkeusoloissa.
Toimija Henkilö, jonka tehtävänä on toteuttaa asetettu tavoite.
Toimivaltainen Henkilö, jolle on annettu oikeus toimija asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi säädösten mukaisella tavalla.
Turvainfo Lyhyt oppilaitoksen turvallisuuteen liittyvä tilaisuus, jossa kerrotaan oppilaitokseen liittyvät turvallisuusasiat. Info voi olla kirjallinen tai suullinen. Turvainfo suositellaan pidettäväksi jokaisen lukukauden alussa sekä erilaisten suurten tilaisuuksien yhteydessä.
Turvakävely Kiertokävely, jossa tutustutaan oppilaitoksen toimintaohjeisiin, tunnistettuihin riskeihin, kulkureitteihin, turvavälineisiin ja kokoontumispaikkaan.
Turvallisuus Tarkoittaa vaaran tai uhan poissaoloa.
Turvallisuuskansio Kirjallinen tai sähköinen asiakirjakokonaisuus, jossa säilytetään turvallisuuteen liittyviä dokumentteja kuten riskienarviointilomakkeita, tarkastuspöytäkirjoja, turvallisuussuunnitelmia sekä muita turvallisuusaineistoja. Sisältörunko ja lomakepankki ohjaavat kansion rakentamista.
Turvallisuussuunnitelma Suunnitelma, jolla pyritään edistämään kohteen tai alueen turvallisuutta ja ennaltaehkäisemään riskejä. Turvallisuussuunnitelmia laaditaan hallinnon eri aloilla kunnissa ja yrityksissä yhteistyössä mm. poliisin ja pelastusviranomaisten kanssa. Turvallisuussuunnitelma voi olla paikallinen tai alueellinen. Turvallisuussuunnitelmassa vahvistetaan yhteiset tavoitteet paikallisen turvallisuuden lisäämiseksi, rikosten torjumiseksi, liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja onnettomuuksien ehkäisyksi.
Turvallisuusviestintä Tiedottamista laaja-alaisempi, toimivia ja etukäteen sovittuja viestinnän perusrakenteita noudattava tiedonkulku erilaisissa häiriötilanteissa muun muassa toimintayksikön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa, pelastus- ja poliisitoimen sekä muiden kunnan viranomaisten kesken.
Työsuojelun toimintaohjelma Turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Työsuojelun toimintaohjelman tulee sisältää keskeiset kehittämistavoitteet ja keinot, joilla töiden, työympäristön ja työyhteisön toimivuutta voidaan kehittää organisaatiossa.
Uhka Tarkoitetaan vaaraa tai riskiä, joka uhkaa ihmistä tai hänen omaisuuttaan.
Vaara Mahdollinen vahingon, uhkan tai onnettomuuden lähde tai vahingon / onnettomuuden mahdollistava tilanne.
Vaarallinen tapahtuma Tapahtuma, joka voi aiheuttaa vahingon, onnettomuuden tai vaaratilanteen.
Vaaran tunnistaminen Toiminta, jossa tunnistetaan vaaran olemassa, ja määritellään sen ominaispiirteet.
Valmiussuunnitelma Suunnitelma, jossa selvitetään erityistilanteiden, häiriötilojen ja poikkeusolojen vaikutukset (uhka- ja riskianalyysi) organisaation tehtäviin ja toimintaan, toiminnan jatkuvuuden turvaaminen, mahdolliset (poikkeusolojen) erityistehtävät ja toimenpiteet normaalioloihin palaamiseksi. Valmiussuunnitelman laatijana kunnan tasolla ovat esimerkiksi kunnan toimialojen johto ja asiantuntijat (sivistystoimen/opetustoimen toimialajohto).
Varautuminen Toimi, joilla pyritään turvaamaan yhteiskunnan eri toiminnot kaikissa tilanteissa. Se on valmiuden luomista toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi ja kriisistä selviämiseksi. Varautuminen on osa organisaation normaalia toimintaa. Kriisitilanteessa organisaatioita ei muuteta eikä uusia perusteta. Varautumisessa on huomioitava niin pienet tavanomaiset onnettomuudet ja rikokset kuin poikkeusolot. Omatoiminen varautumisvelvollisuus koskee kaikkia.
Viranomainen Julkisyhteisön kuten kunnan, kirkon tai valtion, pysyvä toimielin, jolle on säädöksillä annettu toimivalta ja velvollisuus tiettyjen tehtävien hoitamiseen omalla toimialallaan. Viranomaisena voi olla yksi virkamies (henkilö) tai useampia virkamiehiä, jolloin käytetään nimitystä virasto tai laitos.
Väkivalta Tarkoituksellinen itseen, toiseen henkilöön, ryhmään tai yhteisöön kohdistettu fyysisen voiman tai vallan käyttö, uhkailu tai niiden toteutus.