Käsityön taiteen perusopetuksessa oppilas oppii ilmaisemaan itseään käsityön eri osa-alueilla, jotka ovat esinesuunnittelu ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Käsityöilmaisu perustuu kulttuuriperintöön, taiteidenvälisyyteen ja luonnontuntemukseen. Oppilas oppii arvostamaan käden taitoja ja ymmärtää käsityön kulttuurisia merkityksiä. Opiskelu luo edellytyksiä jatko-opinnoille, elinikäiselle harrastamiselle ja visuaalisen kulttuurin kehittämiselle.

Taiteen perusopetuksessa käsityön opetuksen tavoitteena on, että oppilas ymmärtää käsityön merkityksen ihmisen hyvinvointiin. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu. Opetuksessa käsityö ilmenee ilmaisuna, tekoina, taitoina, tuotteina ja teoksina. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää suomalaista tekstiili-, esine- ja ympäristökulttuuria sekä kulttuurien erilaisuutta sekä säilyttää ja edelleen kehittää perinteisiä käsityömenetelmiä ja työtapoja.

Käsityötä ja muotoilua tarkastellaan esteettisestä, käyttötarkoituksen mukaisesta, fysiologisesta, rakenteellisesta ja materiaalisesta näkökulmasta. Opetuksessa painotetaan ympäristön, median, käsityöprosessin ja oman toiminnan havainnointia. Opetus järjestetään niin, että oppilaan taidot ja tiedot, tekniikoiden ja materiaalien sekä työvälineiden monipuolinen tuntemus ja hallinta kehittyvät. Oppilasta ohjataan laadukkaiden tuotteiden luomiseen ja kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin. Oppilas oppii yhdistämään visuaalisia, käyttötarkoituksen mukaisia, ekologisia, taloudellisia ja teknologisia ominaisuuksia käsityötuotteeseen. Valmiissa tuotteissa näkyy esteettinen, visuaalinen, kulttuurinen osaaminen ja perinteen taitaminen.

Käsityössä taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten opinnot päätetään koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa.