POPS2014 määrittelee käsityön oppiaineen kaikille yhteiset tavoitteet ja sisällöt. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja ja oppimisympäristöjä. (POPS2014 s.146-147, 270-271, 430-432). Käsityön päättöarviointi toteutetaan oppilaan kaikille yhteisen käsityön opetuksen päättyessä vuosiluokilla 7, 8 tai 9 riippuen oppilaan käsityöoppiaineeseen liittyvistä valinnoista. Valintoja ovat taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (kaikille yhteinen käsityö jatkuu) ja paikallisesti päätettävät valinnaisten aineiden käsityöhön liittyvät kokonaisuudet. Päättöarvioinnin uudistuneet ja tarkennetut kriteerit on otettu käyttöön sellaisenaan 1.8.2021.
Kuvituskuva: Opettaja pitää käsityön arviointikeskustelua kahden oppilaan kanssa. Tarkastelun alla oppimiskokonaisuudessa tehty käsityötuote ja siihen liittyvä prosessi.
Käsityön arviointi voi olla samaan aikaan sekä formatiivista että summatiivista.

Käsityöoppiaineen kannalta kriteerien uudistuminen ja tarkentaminen merkitsi kuhunkin käsityön tavoitteeseen laadittuja tarkempia osaamisen tason kuvauksia arvosanoille 5, 7 ja 9. Hyvän osaamisen kuvausta, numeron 8 kriteereitä, ei muutettu. Kriteerityö pohjautuu Krathwohlin ja Anderssonin taksonomiaan, jota käsityö oppiaineen kohdalla on hyödynnetty mm. hierarkkisuudessa: ylempi tiedonulottuvuuden taso pitää sisällään alemmat tiedonulottuvuuden tasot. Esimerkiksi metakognitiivinen taso sisältää fakta-, käsite- ja menetelmätiedon ulottuvuudet. Taksonomia soveltuu sen kuvaamiseen, missä määrin oppilas osaa jotakin. Käsityöoppiaineen kohdalla se tarkoittaa niin käsityön eri työtapojen- kuin myös ajattelun taitojen osaamista.

 

Krathwohlin ja Andersonin taksonomia

Kuvassa taulukkomuodossa esitettynä Krathwohlin ja Andersonin taksonomia: Tiedonulottuvuus ja kongnitiivisen prosessin ulottuvuus.

 

 

Kuvituskuva: Esimerkissä esitellään miten fakta-tietoon liittyvä opetuksen tavoite ja kognitiivinen prosessi liittyvät kiinteästi yhteen.

Lue lisää Käsityön päättöarvioinnin dioista 11-15, Taksonomia.