Valtionhallinnon kielitutkintojärjestelmä on tarkoitettu julkishallinnon henkilöstön toisen kotimaisen kielen hallinnan osoittamiseen. Järjestelmän todistuksilla voi osoittaa myös Suomen kansalaisuuden saamiseksi edellytettävää suomen ja ruotsin kielen taitoa.
Aikuisia opiskelijoita pöydän ääressä

Valtionhallinnon kielitutkinnoilla voit osoittaa sellaista suomen ja ruotsin kielen taitoa, jota vaaditaan julkishallinnon tehtävissä. Tutkintojen tehtävät liittyvät erilaisiin julkishallinnon työ- ja kielenkäyttötilanteisiin, kuten asiakaspalveluun, työhön liittyvien asiakirjojen käsittelyyn, julkishallinnolliseen valmistelutyöhön, neuvotteluihin sekä erilaisiin julkisiin kielenkäyttötilanteisiin, esimerkiksi esiintymiseen tiedotusvälineissä. Tutkinnoissa arvioidaan kykyäsi viestiä suullisesti ja/tai kirjallisesti suomen tai ruotsin kielellä sekä ymmärtää kyseisiä kieliä.

Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Jokaisella on oikeus käyttää viranomaisen kanssa asioidessaan suomea tai ruotsia. Vuoden 2004 kielilaissa (423/2004) säädetään, miten näiden oikeuksien tulee toteutua käytännössä. Laki säätää vähimmäistason, jolla kielellistä palvelua on julkisessa hallinnossa annettava.

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003) (Finlex)

Asetus kielitaidon osoittamisesta (481/2003 § 13) (Finlex)

Kielilaki (423/2003) (Finlex)