Kielten opetuksessakin oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu siihen, kuinka ja missä määrin oppilas on saavuttanut opiskelemiensa kielten oppimäärissä opetukselle asetetut tavoitteet. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen opetuksen tavoitteiden ja opiskeltavien sisältöjen sekä oppilaan kielitaidon osaamisen tason kuvauksien eli kriteeerien taustalla on Eurooppalainen viitekehys (2001) sekä sen pohjalta Opetushallituksessa laadittu Kehittyvän kielitaidon taitotasoasteikko.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014) on tehty muutoksia vuosina 2019-2020, ja alla mainitut perusteasiakirjat korvaavat osia vuoden 2014 perusteista.

- Vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet (astuivat voimaan 1.1.2020)
- Oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin luku 6 (astui voimaan 1.8.2020)
- Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 (astuvat voimaan 1.8.2021)
Kuvituskuva, nuoret ja maapallot