Perusopetuksen kirjallisuuden opetuksen tehtävä kaikilla luokka-asteilla on herättää oppilaiden kiinnostus kirjallisuutta kohtaan ja luoda pohja elinikäiselle lukuharrastukselle. Kyse on jatkumosta ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen

Kirjallisuuden opetus painottuu niin elämyksellisen kuin kriittisenkin lukutaidon opettamiseen. Kirjallisuuden tulee olla opetuksessa läsnä kaikilla vuosiluokilla ja lukemisen itsestään selvä osa äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta. Tämä vaatii pitkäjännitteistä ja sitkeää työtä aikana, jolloin nuorten ajankäytöstä kilpailevat monet muutkin tahot.

Kirjallisuuden opetus on monipuolista, paikoitellen myös itseään toistavaa kuten kaikki oppiminen, mutta ennen kaikkea se on lasten ja nuorten kasvamisen ja ymmärryksen kehittymisen rinnalla kulkeva jatkumo, jossa teemat syvenevät ymmärryksen lisääntyessä. Opetussuunnitelman perusteiden yhteinen pohja mahdollistaa opetuksen erilaiset paikalliset ja ajankohtaiset painotukset ja toteuttamistavat. Kirjallisuudenopetuksen yhteyteen sopii myös yhteistyö yleisten kirjastojen kanssa ja mahdollisen oman koulukirjaston käyttäminen.