Lapsen muuttaessa perheensä kanssa ulkomailla asumisen jälkeen takaisin Suomeen huoltajan on hyvä varautua paluuseen eri tavoin, jotta opiskelu suomalaisessa koulussa alkaa sujuvasti.

Koulussa kartoitetaan eri tavoin lapsen muualla hankkima osaaminen. Koulussa on myös tarpeen tehdä oppimissuunnitelma, kuinka oppilas voi täydentää osaamistaan niissä oppiaineissa, joita hänellä ei ole ollut mahdollista opiskella ulkomailla asumisen aikana.

Tulevassa asuinkunnassa saattaa olla myös mahdollisuus jatkaa opiskelua kaksikielistä opetusta tai englanninkielistä opetusta tarjoavassa koulussa.

Kun perhe suunnittelee paluuta takaisin Suomeen, on hyvä olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä tulevan asuinkunnan opetustoimeen tai sen koulun rehtoriin, johon lapsi on palaamassa. Saattaa olla, että ei lapsi palaakaan siihen kouluun, jossa oli oppilaana ennen ulkomaille muuttoa. Jos oppilas on eronnut koulusta ennen ulkomaille muuttoa, huoltajan tulee hakea koulupaikkaa asuinkunnasta.

Asuinkunnassa saattaa olla kouluja, joissa on tarjolla kaksikielistä tai täysin englanninkielistä opetusta. Kunnan opetustoimesta saa tietoa, mitä kieliä kouluissa voi opiskella sekä ulkomailla saavutetun kielitaidon ylläpitoon tähtäävästä opetuksesta.

Paluuoppilas sijoittuu yleensä ikäänsä vastaavalle luokalle. Oppilaan ulkomailla hankkimien tietojen ja taitojen taso selvitetään koulussa oppilaan ja huoltajien kanssa käytävien keskustelujen sekä tarvittaessa kokeiden ja muiden näyttöjen avulla. Huoltajilla on hyvä olla mukana oppilaan ulkomailla saamat todistukset ja muu opiskelua koskeva aineisto. Ulkomaisista kouluista saatujen todistusten arvosanoja ei voi suoraan vertailla suomalaisten todistusten arvosanojen kanssa, sillä ulkomaisten koulujen eri oppiaineiden oppimäärien opetuksen tavoitteet, sisällöt ja laajuus sekä arviointikäytänteet poikkeavat vastaavista suomalaisista.

Paluuoppilaalla saattaa toisissa oppiaineissa olla tiedoissa puutteita ja toisissa taas muita oppilaita enemmän tietoja. Myös ohjauksen ja tuen tarve opinnoissa vaihtelee. Paluuoppilaan tarvitsemat tukitoimenpiteet ja opetuksen erityisjärjestelyt suunnitellaan yksilöllisesti, ja oppilaalle voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma. Rehtorin ja oppilasta opettavien opettajien on hyvä keskustella oppilaan ja huoltajan kanssa oppilaan opiskelusta ulkomailla, ulkomailla hankitusta kielitaidosta sekä oppilaan hyvinvoinnista ulkomailta paluun jälkeen. Ulkomailla asuminen ja koulun käynti on hyvä nähädä oppilaan voimavarana ja elämää rikastavana asiana. Oppilaalla on myös oikeus saada oppimiseensa tukea.