Päättöarvioinnin kriteerit ovat kuvauksia arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavasta osaamisen tasosta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.
Lisäksi sivulle on koottu tukimateriaalia kotitalouden opetuksen ja arvioinnin toteuttamisen tueksi.

Todistus ja ruusu kädessä

Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen porrastetusti. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltiin oppiaineittain arvioinnin kriteerit arvosanalle 8 sekä kuudennen vuosiluokan päätteeksi että päättöarviointiin.

Vuonna 2020 Opetushallitus sai valmiiksi päättöarvioinnin kriteerityön ja on laatinut kriteerit perusopetuksen päättöarviointiin arvosanan 8 lisäksi arvosanoille 5, 7 ja 9 kaikissa oppiaineissa: kriteerit julkaistiin 31.12.2020 ja otetaan käyttöön 1.8.2021. Uudistustyötä on tehty yhdessä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

Päättöarvioinnin tueksi on lisäksi laadittu oppiainekohtaista materiaalia, joka ei ole sitovaa normia. Tukimateriaalin tarkoituksena on tukea opettajia tavoitteiden mukaisen opetuksen suunnittelussa, päättöarvioinnin antamisessa ja kriteerien käytössä.

Numeroarvioinnin käyttäminen perusopetuksessa annettavissa todistuksissa 4. vuosiluokalta alkaen on pääsääntö, josta on kuitenkin mahdollista poiketa niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 6.11.1). Sanallista arviointia voidaan siis käyttää numeroarvioinnin sijaan vuosiluokilla 1–9 päättöarviointia lukuun ottamatta maahanmuuttotaustaisten oppilaiden lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa. Todistuksissa voidaan käyttää erilaisia sanallisia asteikkoja. Sanallisesta arviosta tulee käydä ilmi, onko oppilas saavuttanut hyväksytysti oppiaineen tavoitteet. Oppilaan osaamista voidaan joissakin oppiaineissa tarpeen mukaan arvioida sanallisesti todistuksessa, jossa muuten opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti annetaan numeroarvosanoja. Jos numeerinen arviointi ei jostain syystä ole tarkoituksenmukaisin ratkaisu oppilaan osaamisen arvioinnin kannalta, voidaan palata sanalliseen arviointiin.