Tämän verkkomateriaalin tavoitteena on tukea kotitalouden opetuksen suunnittelua ja toteuttamista perusopetuksen vuosiluokilla 3–6 opetuksen järjestäjän päättämän (paikallisen) opetussuunnitelman mukaisesti.
Kuvituskuva kotitalouteen liittyvistä asioista, kuten ruoka-aineista, ruokailuvälineistä sekä kokkaus- ja siivoustarvikkeista.

Kotitalousopetuksella on koko perusopetuksen aikainen mahdollisuus opetusjatkumoon kaikille yhteisenä oppimääränä. Kotitalousopetusta voidaan opetuksen järjestäjän niin päättäessä antaa jo alemmilla vuosiluokillaluokanopetuksessa taide- ja taitoaineiden valinnaistuntien osana (Valtioneuvoston asetus 793/2018). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) määrää luvussa 15.4.18 KOTITALOUS:

Kotitalousopetusta voidaan opetuksen järjestäjän niin päättäessä antaa jo alemmilla vuosiluokilla. Tällöin noudatetaan kotitalouden oppimäärän opetussuunnitelman perusteita oppilaiden iän huomioon ottaen. Opetuksen tavoitteet, keskeiset sisältöalueet ja toteutus määritellään paikallisessa opetussuunnitelmassa opetussuunnitelman perusteita soveltaen. 

Kotitalouden oppiaineen määräysten mukaisen opetuksen tueksi Opetushallitus antaa informaatio-ohjausta. Opetushallitus on tuottanut informaatio-ohjauksena vuosiluokkien 3–6 kotitalouden opetuksen tueksi opetuksen ja oppimisen esimerkinomaiset tavoitteet sekä niistä johdetut arvioinnin kohteet ja arvosanojen 5,7,8 ja 9 kuvaukset. Tämä taulukko on luonteeltaan suosituksenomainen. Paikallisen opetussuunnitelman laadinnassa voidaan hyödyntää kotitalous-oppiaineen vuosiluokkien 7–9 opetussuunnitelman perusteita oppilaiden ikä huomioon ottaen, sekä Opetushallituksen tuottamia kotitalouden tukimateriaaleja.