Taiteen perusopetuksessa kuvataiteen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua, itsetuntemusta, identiteetin rakentumista ja kulttuurista osaamista kuvataiteen keinoin. Opetus vahvistaa oppilaan kokemusta itsestään visuaalisen kulttuurin aktiivisena toimijana sekä luovana ja vastuullisena yhteisön jäsenenä. Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja.

Kuvataiteen taiteenalan opetus rakentaa yhteyksiä oppilaan omien kuvallisten kulttuurien sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin välille. Opinnoissa tarkastellaan visuaalisen kulttuurin jatkuvaa muuntumista ja avoimia rajoja. Oppilas saa mahdollisuuden syventyä hänelle merkityksellisiin sisältöihin, teemoihin ja ilmaisun keinoihin. Oppilaiden kokemusmaailmaan kiinnittyvällä lähestymistavalla luodaan Kun opintojen lähestymistapa kiinnittyy oppilaan kokemusmaailmaan,  oivalluksia herättävälle oppimiselle ja tekemisen ilolle muodostuu perusta. Kuvataiteen taiteenalassa oppilasta kannustetaan nauttimaan kuvataiteesta sekä arvostamaan omaa ja muiden taiteellista työtä. Kuvataiteella on kaksi oppimäärää: yleinen ja laaja oppimäärä. Ne eroavat toisistaan rakenteeltaan, laskennalliselta laajuudeltaan ja tavoitteiltaan.