Tältä sivustolta löydät perusteita ja konkreettisia esimerkkejä perusopetuksen liikunnan päättöarvioinnin toteuttamisen tueksi.

 

Oppimisen ja osaamisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnista opetussuunnitelman perusteissa

Oppilaan arviointi toteutetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 ja 1.8.2020 voimaan tulleen perusteiden luvun 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa -linjausten mukaisesti. Päättöarvioinnin tarkemmat kriteerit lisäävät arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta. Uudistetut perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit on otettu käyttöön elokuusta 2021 alkaen. Päättöarvioinnin kriteerityössä ei muutettu opetuksen tavoitteita, sisältöalueita eikä opetuksen tavoitteista johdettuja oppimisen tavoitteita. Nämä ovat mukana myös kriteeritaulukoissa, joissa kuvataan arvosanan 8 lisäksi arvosanojen 5, 7 ja 9 kuvaukset.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kohdistuu paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin vuosiluokkakohtaisiin tavoitteisiin. Työskentelyn arviointi toteutetaan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti osana oppiaineita ja perustuen oppiaineittain työskentelylle asetettuihin tavoitteisiin. Päättöarvioinnissa käytetään 1.8.2021 alkaen opetussuunnitelman perusteissa annettuja päättöarvioinnin kriteereitä arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 sekä päättöarvosanojen muodostamisen periaatteita.

POPS2014-perusteiden uuden arviointiluvun 6 (6.5) mukaan käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä siitä saatu arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

POPS2014 liikunnan perusteiden mukaan (Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 7–9) ”Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet”.