Käsillä oleva materiaali on syntynyt tarpeesta selkeyttää, mitä Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2019 lausutut logiikan ja argumentaation opetuksen tavoitteet ja sisällöt tarkoittavat käytännön opetustyössä. Argumentaatiotaitojen tukemisen ja harjoittelemisen edistämiseksi materiaali sisältää runsaasti opetusvinkkejä ja tehtäviä.
Kaksi ihmistä keskustelee.

Tekijät ja viitetiedot

Tukimateriaalin ovat laatineet Olli Hakala, Ilmari Hirvonen, Katri Hämeenniemi, Mika Perälä, Eero Salmenkivi, Sini Taneli sekä Jani Tiirikainen.
Julkaisuun viitatessa käytetään seuraavia viitetietoja:
Hakala, O., Hirvonen, I., Hämeenniemi, K., Perälä, M., Salmenkivi, E., Taneli, S., Tiirikainen, J. Logiikka ja argumentaatio lukion filosofiassa. Opetushallitus, Helsinki. Julkaistu 19.1.2022 Opetushallituksen verkkosivuilla: www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/logiikka-ja-argumentaatio-lukion-fi…. Viitattu: xx.xx.xxxx.

Logiikkaan ja argumentaatioon liittyviä kysymyksiä käsitellään omana aihealueenaan erityisesti lukion filosofian ensimmäisessä pakollisessa moduulissa. Tästä huolimatta argumentaatio on koko lukion filosofian opetuksen läpäisevä aihe. Tästä syystä opetusvinkeissä ja tehtävissä argumentaation periaatteita sovelletaan usein myös muiden moduulien sisältöihin.

Opetustavoitteet

Yksi lukion filosofian tavoitteista on kehittää opiskelijoiden itsenäistä ajattelua ja luoda pohja keskustelun järkiperäiselle arvioinnille ja kyvylle ilmaista näkemyksiä perustellen millä tahansa alalla, ei vain filosofiassa. Argumentaation opetuksen lähtökohtana on taitojen opetteleminen. Näihin taitoihin lukeutuvat kyky

  • erottaa tosiasiaväitteet mielipiteistä
  • arvioida kriittisesti perusteluja
  • tunnistaa ovatko argumentit ja päätelmät päteviä
  • perustella omia käsityksiä
  • muodostaa loogisia päätelmiä ja argumentteja
  • kunnioittaa toisten perusteltuja näkemyksiä.