Lukeva koulu -mallin tavoitteena on luoda yhdessä opettajien ja koko koulun henkilöstön kanssa lukemiseen innostava kielitietoinen toimintakulttuuri. Mallin avulla koulu voi kehittää ja arvioida omaa lukutaitoa edistävää työtään, omien tarpeiden ja resurssien mukaisesti.
Lukeva koulu -logo

Lukeva koulu -mallin tavoitteet 

  • Vahvistaa lukevaa kulttuuria koulun arjessa. 
  • Kehittää lukutaidon tukea eri tiedonalojen yhteistyönä.
  • Luoda pysyviä lukemista tukevia rakenteita koulun toimintakulttuuriin.
  • Innostaa ja kannustaa kouluja lukutaidon parantamiseen systemaattisesti yhdessä koko kouluyhteisön kanssa. 

Lukeva koulu -mallin tausta

Lukeva koulu -malli perustuu Lukuliike koulussa -pilottiin, jossa mallia testasi vuoden 2020 syksyllä 54 suomalaista perusasteen koulua.

Lukutaitotiimin perustaminen kouluissa edisti monipuolisesti lukutaitotyötä. Tiimit asettivat lukutaidolle selkeät tavoitteet ja suunnittelivat lukutaitoa edistäviä asioita yhdessä toteutettavaksi.

  • Lukemista tehtiin näkyväksi esimerkiksi lisäämällä luokkaan luettavia kirjoja ja erilaisilla lukemisen edistymistä kuvaavilla oppilastöillä koulun käytävillä tai luokkien seinillä (esim. lukutoukka, johon lisätään luettu kirja yhtenä toukan osana).
  • Lukemiseen tarjottu aika ja oppilaiden lukuinnostus lisääntyi. Lukemiselle raivattiin aikaa, kun kouluissa otettiin käyttöön esimerkiksi lukuvälitunnit ja säännölliset lukutunnit.
  • Lukutaitokoulutuksen anti koettiin pilottikouluissa hyödyllisiksi ja lukutaitotyötä kehittäväksi. Koulutusten vinkit ja menetelmät otettiin monissa kouluissa heti käyttöön.

Lukutaitotiimit asettivat pilotissa omalle toiminnalleen 1-3 tavoitetta ja 64 % kouluista ilmoitti, että tavoitteet toteutuivat joko hyvin tai jopa odotuksia paremmin.