Lukiolaisia tietokoneen ääreessä.

Teksti tarkistettu ja päivitetty tarpeellisilta osin 3.6.2021

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on velvollisuus osallistua sekä lähi- että etäopetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Opiskelijan poissaoloja seurataan ja niihin puututaan lukion toimintamallin mukaisesti kaikissa tilanteissa ja riippumatta opetuksen järjestämistavasta.

Osa lukiokoulutuksen oppimäärään sisältyvistä opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti. Opiskelijalle voidaan myös hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta. Tällöin ei ole kyse poissaolosta opetuksesta (lukiolaki 714/2018 25, 30). 

Lukiolain perusteella opiskelija voi olla poissa opetuksesta, jos hän on saanut siihen luvan. Lupaa poissaoloon tulee pyytää sekä lähi- että etäopetuksessa. Perusteltu syy poissaoloon on esimerkiksi sairaus tai muu siihen rinnastettava syy. Opiskelijan poissaolo opetuksesta voi perustua myös tartuntatautilakiin (1227/2016). Tartuntatautilain perusteella lääkäri voi tehdä päätöksen tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön määräaikaisesta poissaolosta oppilaitoksesta.

Opiskelija tai huoltaja ilmoittaa lukiolle opiskelijan sairaudesta johtuvasta poissaolosta mahdollisimman pian, jotta tämä voidaan huomioida opetuksen ja sen tuen järjestämisessä sekä poissaolojen seuraamisessa. Jos opiskelija ei osallistu lähiopetukseen tai ennalta sovittuun etäopetustilanteeseen, opettaja ilmoittaa poissaolosta alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 

Oppivelvollisuuslain 12 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän on seurattava oppivelvollisen opintojen edistymistä ja ilmoitettava oppivelvollisen huoltajalle ja muulle lailliselle edustajalle, jos oppivelvollinen ei suorita opintojaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Jos oppivelvollinen on aikeissa keskeyttää opintonsa, koulutuksen järjestäjän on selvitettävä yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajan kanssa, miten oppivelvollinen voi suorittaa opintoja muussa oppimisympäristössä tai miten hän voi hakeutua muuhun koulutukseen. Tarvittaessa vaihtoehdot selvitetään yhteistyössä toisen koulutuksen järjestäjän kanssa.

Poissaolo ja lukiolaki

Lukiokoulutuksessa opiskelijoilla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista menettelyistä. Lupa voidaan myöntää sairauden tai muun ennakoimattoman syyn vuoksi myös jälkikäteen. 

 • Myös poissaolon aikana opiskelijaa on tärkeää ohjata ja tukea hänen yksilöllinen tilanteensa ja olosuhteensa huomioiden, jottei hän jäisi jälkeen opinnoissaan.
 • Mahdollisten lisääntyneiden poissaolojen syitä selvitetään, ja poissaoloihin liittyviin epäselvyyksiin tulee kiinnittää riittävässä määrin huomiota. Lukiossa määritellään työnjako siitä, miten opiskelijoiden poissaoloihin puututaan ja miten poissaoloista johtuvaan tuen ja ohjauksen tarpeeseen vastataan.  
 • Opetuksesta poissaolleita opiskelijoita tuetaan siten, että he saavat lukuvuoden opinnot päätökseen tai sellaiseen vaiheeseen, että he voivat jatkaa opintojaan suunnitelmallisesti seuraavana lukuvuonna. 

Pandemiatilanteessa huomioon otetaan lisäksi seuraavat:

 • Sairaus tai opiskelijan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. 
 • Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon opiskelijan tilanteesta. Lääkäri voi arvioida myös poissaolon tarpeellisuutta.
 • Koulutuksen järjestäjä voi poissaolon perusteiden arvioimiseksi tarvittaessa edellyttää alaikäisen opiskelijan huoltajaa toimittamaan riittävän selvityksen (kuten lääkärintodistuksen) nuoren kuulumisesta riskiryhmään.  
 • Lukio ei voi edellyttää, että sille luovutetaan tietoja nuoren perheenjäsenen terveydentilasta.

Poissaolo ja tartuntatautilaki

Tartuntatautilain perusteella laissa tarkoitettu lääkäri voi tehdä päätöksen tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön oppilaitoksesta poissaolosta yhtäjaksoisesti yhteensä enintään kahden kuukauden ajaksi. Lääkäri voi myös määrätä eristykseen tai karanteeniin henkilön, joka on sairastunut tai jonka perustellusti epäillään sairastuneen yleisvaaralliseen tartuntatautiin tai tartuntatautiin, jota perustellusti epäillään yleisvaaralliseksi.

Lain mukaan karanteeni ja eristäminen on toteutettava siten, että henkilön oikeuksia ei tarpeettomasti rajoiteta. (Tartuntatautilaki 57, 60, 63, 68 §). Opiskelijan oikeus opetukseen tulee siten tällöinkin turvata mahdollisimman täysimääräisesti opiskelijan tilanne ja olosuhteet huomioon ottaen. Koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää ruokahuoltoa karanteeni- ja eristystilanteiden aikana. Kunnalla on kuitenkin velvollisuus tartuntalain 68 §:n mukaan tarvittaessa järjestää karanteeni- ja eristystilanteissa ruokahuoltoa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee ulkomailta palaavalle opiskelijalle omaehtoista karanteenia, jos opiskelija saapuu maasta, jonka kohdalla karanteenisuositus on voimassa. Lue lisää  THL:n verkkosivulta Matkustaminen ja koronapandemia.

  Opiskeluhuollon palveluilta tukea

  Pitkään jatkunut pandemiatilanne on lisännyt osaltaan opiskeluhuoltopalvelujen tarvetta. Samanaikaisesti palveluiden saatavuus on monissa lukioissa heikentynyt. Syyslukukauden käynnistyessä lukiossa on tärkeää kiinnittää huomiota jokaisen opiskelijan oppimiseen ja hyvinvointiin. Opiskelijoiden tuen tarpeita ja poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutuksia tulee arvioida erityisesti niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka ovat olleet etäopetuksessa pidempiä jaksoja. 

  Jos opiskelijaan tai alaikäisen opiskelijan huoltajaan ei saada yhteyttä, tilanteen selvittely tulee käynnistää välittömästi. Luvattomien poissaolojen syiden tunnistaminen ja poissaoloihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on ensisijaista. Jos opiskelijalla on jostain syystä runsaasti poissaoloja, hän ei ole osallistunut opetukseen eikä alaikäisen opiskelijan huoltajaan ole saatu yhteyttä, tarvitaan opiskeluhuoltopalveluiden asiantuntemusta.

  • Opiskeluhuoltopalvelujenasiantuntijat (psykologit, kuraattorit sekä opiskeluterveydenhuolto) tarjoavat yksilökohtaista tukea opiskelijalle. Tarvittaessa opiskelijan tukemiseksi kutsutaan koolle monialainen asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmän kokoaminen perustuu opiskelijan suostumukseen.
  • Jos lukion tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi opiskelijan tarvitsevan opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja, työntekijän on oltava viipymättä yhteydessä niihin. Yhteydenotto voi perustua niin opiskelijan opiskelun kuin psyykkisten tai sosiaalisten ongelmien aiheuttamaan tarpeeseen. 
  • Jos yhteyttä psykologi- tai kuraattoripalveluihin ei ole mahdollista ottaa yhdessä opiskelijan kanssa, on hänelle annettava tieto yhteydenotosta. Välttämättömät tiedot tuen tarpeen arvioimiseksi luovutetaan psykologille tai kuraattorille salassapidon estämättä.
  • Opiskelijoita ohjataan myös opiskeluterveydenhuollon palveluihin tarpeen ja normaalikäytäntöjen mukaisesti.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut ohjeet opiskeluhuoltopalvelujen toteuttamisesta koronavirustilanteessa.

  Jos lukion keinot eivät riitä

  Lukioissa on kehitetty opiskelijan hyvinvointia ja jaksamista tukevia käytäntöjä jo pitkään. Aina lukion omat toimenpiteet ja opiskeluhuoltopalvelujen tuki eivät kuitenkaan ole riittäviä. Tällöin tarvitaan yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisotoimen kanssa.  

  • Sosiaalitoimessa arvioidaan nuoren tai perheen tuen tarve. Tilanteen mukaan arviointi on joko sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi tai lastensuojelun tarpeen selvitys.
  • Lastensuojelua voi konsultoida alaikäistä nuorta koskevissa ongelmatilanteissa ja kysyä heiltä neuvoa toimintatavasta. Tilanteissa, joissa huoli on akuutti tai suuri, tehdään ilmoitus lastensuojeluun vastaavin edellytyksin kuin normaalioloissa.
  • Jos alle 29-vuotiaaseen nuoreen ei millään tavalla saada yhteyttä, voidaan tehdä yhteistyötä myös etsivän nuorisotyön kanssa.
    

  Tekstiä muokattu: Poissaoloja koskevaa tekstiä on päivitetty 31.5.2021 (pieniä muutoksia) vastaamaan syyslukukauden 2021 aloitusta.