KU4-moduulin keskiössä on kuvataide eri aikoina ja eri paikoissa. Paitsi nykytaidetta myös taidehistoriaa lähestytään moduulissa kunkin opiskelijan omasta näkökulmasta ja hänelle ominaisista kuvakulttuureista käsin. Tässä tukimateriaalissa pohditaan, miten opiskelija voi luoda merkityksellisen suhteen taiteeseen valitsemalla lähtökohdakseen nykytaiteen teoksen ja tutkimalla kuinka teos varioi varhaisempaa taidetta ja luo yhteyksiä kulttuuriin ja yhteiskuntaan.
Siiri Laine, still-kuvia animaatiovideosta, jonka lähtökohtana toimi René Magritten maalaus "Not to Be Reproduced" (1937)
Siiri Laine, still-kuvia animaatiovideosta, jonka lähtökohtana toimi René Magritten maalaus "Not to Be Reproduced" (1937)

Kirjoittajat: Martina Paatela-Nieminen & Heikki Heinonen

Näkökulmana tarkastellaan avointa intertekstuaalista menetelmää, jolla tutkitaan kehkeytyvää, varioituvaa ja liikkeessä olevaa prosessia. Menetelmä on kehitetty taidekasvatuksen, taiteen ja visuaalisen kulttuurin tarkasteluun (Paatela-Nieminen 1996, 2001), ja sitä on sovellettu opetukseen useissa artikkeleissa (mm. Paatela-Nieminen & Kupiainen 2019).

Menetelmän ymmärtämiseksi on tärkeää avata tekstin käsite. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esitetyssä laaja-alaisessa tekstikäsityksessä tekstillä tarkoitetaan sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa (POPS 2014: 22).Tekstienvälisessä eli intertekstuaalisessa tekstikäsityksessä teksti ymmärretään avoimena, moniäänisenä ja verkostomaisena; sanan latinankielistä alkuperää (textum, “kudelma”, “kangas”) mukaillen (merkitys)kudelmana. Tekstiin kuuluu ajatus lainaamisesta, sillä taiteilijakin on ennen teoksensa tuottamista katsonut taidetta ja operoinut erilaisten vaikutusten, viittausten ja lainausten kentässä. Teksti myös vaatii luentaa ja tulkintaa. Katsoja tuo taideteoksen tarkasteluun mukaan omia assosiaatioitaan ja muistumiaan muista teksteistä (John Frow 1990.)