Arviointi ohjaa ja kannustaa. Kysymykset miksi, mitä ja miten, sekä kuka arvioi, avaavat arvioinnin tarkoitusta.

Kuvituskuva, aikuiset naureskelevat

Oppilasarvioinnin kehittäminen edellyttää opettajan omien arviointikäytäntöjen ja niiden taustalla vaikuttavien tekijöiden itsearviointia ja reflektointia. Opettajan arviointikäytännöt kertovat opettajan didaktisen ajattelun ytimestä. Arviointi on opettajan ja oppilaan kannalta opetussuunnitelman konkretisoitumista käytännössä. Ellei arviointi uudistu ja tue uudistuvaa opetussuunnitelmaa, eivät myöskään opetus ja oppiminen kehity.

Opetussuunnitelman paikallisessa osuudessa tulee määritellä yleiset ja oppiainekohtaiset periaatteet. Oppilaan arvioinnin tulee vastata vallitsevaa tieto-, oppimis- ja opetuskäsitystä. Opetussuunnitelman perusteiden oppimiskäsityksen mukaan oppilas on aktiivinen toimija, joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan. Oppilasta ohjataan liittämään opittavat asiat aikaisemmin oppimaansa. Tietojen ja taitojen oppiminen on kumuloituvaa.