Ohjeistus oppimisen ja osaamisen arvioinnin tueksi perusopetuksessa lukuvuodeksi 2021–2022.
Poika miettii tietokoneen ääressä

Tämä ohjeistus on tehty lukuvuotta 2021–2022 varten.

Arviointi toteutetaan lukuvuonna 2021–2022 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 uudistetun luvun 6 ja päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti. Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kohdistuu paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin vuosiluokkakohtaisiin tavoitteisiin. Päättöarvioinnissa käytetään opetussuunnitelman perusteissa annettuja päättöarvioinnin kriteereitä ja päättöarvosanojen muodostamisen periaatteita. 1.8.2021 otetaan käyttöön uudistetut päättöarvioinnin kriteerit.

Jos perusopetuslain väliaikaisen 20 a §:n nojalla siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, kuten osittain tai kokonaan etäopetukseen, suunnitellaan tilanteeseen sopiva tapa järjestää opetus ja arviointi. Lukuvuosisuunnitelmaan mahdollisesti kirjattuja opetuksen järjestämistapoja tarkennetaan tarvittaessa.

Tiiviistetysti arvioinnista lukuvuonna 2021–2022

 • Oppilaan arviointi toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia koskevien linjausten mukaan myös mahdollisen etäopetuksen aikana.
 • Opettajan antaman yksilöllisen ja kannustavan palautteen ja ohjauksen merkitys on suuri myös mahdollisen etäopetuksen aikana.
 • Arvioinnin tulee perustua mahdollisimman monipuolisesti kerättyihin näyttöihin
 • Arviointikäytänteissä ja näyttöjen antamisessa on huomioitava oppilaiden terveydentila, olosuhteet ja muut mahdolliset syyt, jotka vaikeuttavat näyttöjen antamista ja osaamisen osoittamista. Oppilaille annetaan tällöin vaihtoehtoisia tapoja osaamisensa osoittamiseen.
 • Suunnitellaan, miten oppilaita tuetaan palattaessa lähiopetukseen ja miten varmistetaan, että oppilaat ovat oppineet etäaikana opetellut sisällöt oppiaineiden tavoitteiden mukaisesti.
 • Mahdollisesti eri syistä pitkään poissa olleiden oppilaiden tukemisen tavat ja osaamisen näyttömahdollisuudet suunnitellaan erikseen. Näitä ryhmiä ovat
  • etäopetuksessa olevat riskiryhmään kuuluvat oppilaat
  • perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen vuoksi etäopetuksessa olevat oppilaat
  • kotiopetuksesta siirtyvät oppilaat.