Osallisuus varhaiskasvatuksessa tarkoittaa sitä, että lapsi on osa ryhmää ja yhteisöä sekä siinä tapahtuvaa vuorovaikutusta hänen omista lähtökohdista käsin. Lasten aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä tulee arvostaa, kuulla ja huomioida. Lapsilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä liittyviin asioihin sekä tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet nostavat vahvasti esille lapsilähtöisen pedagogiikan, jossa korostuu lapsen osallisuus. Pedagogisen toiminnan tulee avata lapsille mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen omassa ryhmässään ja heidän aloitteitaan, näkemyksiään ja mielipiteitään tulee arvostaa kuulla ja huomioida. Lapsilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä liittyviin asioihin sekä tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Lasten osallisuus toiminnan ideointiin, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä lasten mielenkiinnon kohteet tulee huomioida pedagogisessa toiminnassa. Lasten osallisuuden mahdollistaminen innostaa ja toisaalta se saattaa haastaa tarkastelemaan pedagogisesta toimintaa ja pohtimaan työn tekemisen tapoja uudesta näkökulmasta.

Viidessä noin 10-15 minuutin mittaisessa videokoulutuksessa syvennytään osallisuuden pedagogiikkaan eri näkökulmista. Videoita voit hyödyntää vapaasti työyhteisöjen ja tiimien palavereissa, kouluttamisessa sekä kehittämisen apuvälineenä. Koulutuksellisen alustuksen lisäksi kunkin videon lopussa on pohdintakysymyksiä pedagogisen toiminnan tarkastelun ja kehittämisen tueksi.