Tämä toimintaohje koskee perusopetukseen osallistumista sekä poissaolojen ennalta ehkäisyä, seuraamista ja niihin puuttumista.
Kuvituskuva, tytöt leikkivät sisällä

Teksti tarkistettu ja päivitetty tarpeellisilta osin 2.8.2022. 

Perusopetuksessa oppilas on oppivelvollinen ja hänen tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta. Oppilaan poissaolo koulusta voi perustua perusopetuslakiin tai tartuntatautilakiin. Sairaus on erityinen syy olla poissa koulusta. Kouluun ei saa myöskään tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita. 

Opetuksen järjestäjä seuraa oppilaiden osallistumista opetukseen. Jokaisella koululla tulee olla toimintamalli poissaolojen seuraamisesta, niistä ilmoittamisesta ja niihin puuttumisesta (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014). Opettaja on vastuussa oppilaistaan ja on yhteydessä heihin ja koteihin myös silloin, kun opetusta joudutaan järjestämään poikkeuksellisissa olosuhteissa. Koulun ja oppilashuoltopalvelujen henkilöstön tulee olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa kotien kanssa

Koronaviruspandemian takia perusopetuslain 18 §:n mukaisissa erityisissä opetusjärjestelyissä olleilla tai kotiopetukseen siirtyneillä oppilailla on aina oikeus palata lähiopetukseen.

Poissaolo ja perusopetuslaki

Oppilailla on perustuslaissa turvattu yhdenvertainen oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Perusopetuslain perusteella esi- ja perusopetuksessa sekä muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta (perusopetuslaki 25–26 a §, 35 §). 

  • Poissaoloon tulee aina hakea lupa, ja hakemus tulee perustella.
  • Koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Opetuksen järjestäjä ja koulu voivat tehdä yleisiä linjauksia poissaololupien myöntämisestä ottaen kuitenkin huomioon oppilaiden oikeus saada perusopetusta.
  • Sairauden tai muun ennakoimattoman syyn vuoksi lupa voidaan myöntää myös jälkikäteen.
  • Oppilaita tulee kohdella yhdenvertaisesti, heidän etunsa ja yksilölliset tilanteensa huomioiden.
  • Poissaoloihin liittyvissä menettelyissä hyvä yhteistyö ja pyrkimys yhteisen näkemyksen löytymiseen kotien kanssa on erityisen tärkeää. Luvattomasta poissaolosta tulee ilmoittaa huoltajalle. Poissaoloihin liittyvistä käytänteistä ja niiden perusteista tiedotetaan huoltajille.
  • Koulu päättää, miten poissaolon aikana oppilaiden työskentelyä kotona ohjataan. Oppilaalle voidaan antaa esimerkiksi tehtäviä kotiin. Tehtäviä voivat välittää myös muut oppilaat, mutta koulu vastaa, että kaikki oppilaat saavat tehtävät ja niihin liittyvää ohjausta. 

Koronatilanteessa huomioon otetaan lisäksi seuraavat

  • Sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. 
  • Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon oppilaan tilanteesta. Lääkäri voi arvioida myös poissaolon tarpeellisuutta.
  • Opetuksen järjestäjä voi poissaolon perusteiden arvioimiseksi tarvittaessa edellyttää huoltajaa toimittamaan riittävän selvityksen, kuten lääkärintodistuksen lapsen kuulumisesta riskiryhmään. 
  • Koulu ei voi edellyttää, että sille luovutetaan tietoja lapsen perheenjäsenen terveydentilasta.

Poissaolo ja tartuntatautilaki

Tartuntatautilain perusteella laissa tarkoitettu lääkäri voi tehdä päätöksen tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön oppilaitoksesta poissaolosta yhtäjaksoisesti yhteensä enintään kahden kuukauden ajaksi. Lääkäri voi myös määrätä eristykseen tai karanteeniin henkilön, joka on sairastunut tai jonka perustellusti epäillään sairastuneen yleisvaaralliseen tartuntatautiin tai perustellusti yleisvaaralliseksi epäiltyyn tartuntatautiin.

Lain mukaan karanteeni ja eristäminen on toteutettava siten, että henkilön oikeuksia ei tarpeettomasti rajoiteta (tartuntatautilaki 57, 60, 63, 68 §). Oppilaiden yhdenvertainen oikeus opetukseen tulee siten turvata näissäkin tilanteissa mahdollisimman täysimääräisesti. Tarvittaessa oppilaalle voidaan tehdä perusopetuslain 18 §:n mukainen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä.

Erityiset opetusjärjestelyt

Tilapäisen vapautuksen (poissaolon) myöntämisen sijasta oppilaalle voidaan tehdä päätös erityistä opetusjärjestelyistä, jos se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä (perusopetuslain 18 § 1 mom. 3 kohta). Tällöin oppilaan opetus voidaan järjestää perusopetuslainsäädännöstä osittain poiketen, esimerkiksi etäopetuksena. Tällainen järjestely voi tulla kysymykseen esimerkiksi koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvien, kotiin jäävien oppilaiden osalta. Päätöksenteossa voidaan hyödyntää lääkärin arviota.

Opetushallitus suosittelee, että poissaolon sijasta riskiryhmiin kuuluvien opetus järjestettäisiin erityisinä opetusjärjestelyinä etäopetuksena.

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittaa opetuksen järjestäjiä ja kouluja muun ohella arvioimaan yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on suositellut lausunnossaan (13.5.2020, VVTDno-2020-393), että mahdollisuus erityisiin opetusjärjestelyihin tarjottaisiin yhtäläisesti myös lapsille, jotka ovat perustellusti poissa opetuksesta perheenjäsenensä terveydentilan vuoksi, jos erityisiä opetusjärjestelyitä tehdään lapsille, jotka kuuluvat koronan riskiryhmiin.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun linjauksen mukaisesti suosittelemme, että myös sellaisen oppilaan opetus järjestetään etäopetuksena, joka jää kotiin riskiryhmään kuuluvan perheenjäsenensä tartuntavaaran takia.

Päätös erityisistä opetusjärjestelyistä voidaan tehdä myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille. Tällöin päätöksessä määritellään, miltä osin siinä poiketaan oppilaan erityisen tuen päätöksestä määräajaksi. Perusopetuslain 18 §:ssä säädettyjä erityisiä opetusjärjestelyjä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta.

Oppilashuoltopalveluilta tukea

Pitkään jatkuneet poikkeusolot ovat lisänneet oppilashuoltopalvelujen tarvetta. Samanaikaisesti palveluiden saatavuus on monissa kouluissa heikentynyt. Opetuksen järjestäjän tulee kiinnittää huomiota jokaisen oppilaan hyvinvointiin ja oppimiseen sekä seurata ja arvioida tehtyjen poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutuksia erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin oppilaisiin. 

Etäopetuksen aikana on voinut syntyä tilanteita, jossa oppilas ei ole osallistunut opetukseen tai oppilaaseen tai hänen huoltajaansa ei ole saatu yhteyttä. Luvattomien poissaolojen yhteydessä poissaolon juurisyiden tunnistaminen ja poissaoloihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on ensisijaista. 

Osalla oppilaista perheenjäsenen kuuluminen riskiryhmään on voinut aiheuttaa pitkän poissaolon lähiopetuksesta. Tarvittavat tukitoimet ja oppilashuoltopalvelujen asiantuntemus otetaan käyttöön tilanteissa, joissa oppilaalla on syystä tai toisesta runsaasti poissaoloja.

Koulun työntekijän on viipymättä oltava yhteydessä oppilashuollon psykologi- tai kuraattoripalveluihin, jos hän arvioi oppilaan tarvitsevan kyseisiä palveluita. Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä oppilaan tai huoltajan kanssa, on yhteydenotosta annettava heille tieto. Samalla psykologille tai kuraattorille luovutetaan tuen tarpeen arvioinnissa tarvittavat tiedot salassapidon estämättä. Yhteydenotto voi perustua niin oppilaan oppimisen kuin psyykkisten tai sosiaalisten ongelmien aiheuttamaan tarpeeseen. Oppilaita ohjataan tarvittaessa myös kouluterveydenhuollon palveluihin normaalikäytäntöjen mukaisesti.

Jos koulun keinot eivät riitä

Koululla on tärkeä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamisessa ja mahdollisten ongelmien varhaisessa tunnistamisessa. Aina koulun omat toimenpiteet ja oppilashuoltopalvelujen tuki eivät ole riittäviä. Tällöin tarvitaan yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveystoimen tai nuorisotoimen kanssa. Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun myös silloin, kun opetusta joudutaan järjestämään poikkeuksellisissa olosuhteissa. 

Sosiaalitoimessa arvioidaan lapsen, nuoren tai perheen tuen tarve. Tilanteen mukaan arviointi on joko sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi tai lastensuojelun tarpeen selvitys. Lastensuojelua voi aina konsultoida lasta tai nuorta koskevissa ongelmatilanteissa, ja heiltä voi kysyä neuvoa toimintatavasta. Tilanteissa, joissa huoli on akuutti tai suuri, tehdään ilmoitus lastensuojeluun riippumatta esimerkiksi opetuksen järjestämistavasta.

Kunnan nuorisotyöhön kannattaa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Esimerkiksi nuoren koulunkäynnin tukemiseksi tai nuoren tavoittamiseksi voidaan etsiä keinoja yhteistyössä kunnan nuorisotyön kanssa. 

Oppivelvollisuuden suorittaminen osallistumatta perusopetukseen (ns. kotiopetus)

Oppivelvollisuuden suorittamista muutoin kuin osallistumalla perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen kutsutaan kotiopetukseksi. Koulun järjestämä etäopetus ei ole kotiopetusta.

Opetuksen järjestäjä ei voi edellyttää tai suositella, että oppilas siirtyy kotiopetukseen. Kotiopetus ei ole tarkoitettu lyhytaikaiseksi ratkaisuksi, vaan lyhytaikaisissa tilanteissa oikea menettely on perustellusta syystä myönnettävä poissaolo.

Ainoastaan huoltaja voi päättää, että oppilas eroaa koulusta ja siirtyy siten kotiopetukseen. Huoltajalle tulee korostaa, että kotiopetukseen siirtymistä tulee harkita tarkkaan, ja oppilaalla on oikeus palata suorittamaan oppivelvollisuuttaan käymällä koulua.

Kotiopetuksessa huoltaja huolehtii itse oppivelvollisen opetuksen järjestämisestä. Huoltaja vastaa kaikista opintojen järjestelyistä, kuten opetuksesta, oppimisen ja koulunkäynnin tuesta, oppimateriaaleista, työvälineistä ja -aineista, ruokailusta ja kuljetuksesta. Kotiopetuksen aikana oppilaalla ei ole oikeutta oppilashuoltopalveluihin.

Kotiopetuksessa huoltajalla on vastuu siitä, että oppivelvollinen saavuttaa perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot ja oppivelvollisuus edistyy. Oppilaan edistymistä seurataan suhteessa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin. Asuinkunnan nimeämä tutkiva opettaja valvoo ja laatii selosteen kotiopetuksessa olevan edistymisestä. Huoltajan pyynnöstä kotiopetuksessa oleva oppivelvollinen voi osoittaa osaamisensa erityisessä tutkinnossa.

Tekstiä muokattu

Tekstiä on päivitetty 21.8.2020 (tarkennus karanteeniohjeistuksesta, ks. Poissaolo ja tartuntatautilaki)
Tekstiä on päivitetty 9.10.2020 (tarkennus karanteeniohjeistuksesta, ks. Poissaolo ja tartuntatautilaki)

Tekstiä on päivitetty 16.12.2020 (tietoa oppilaiden työskentelyn ohjauksesta poissaolon aikana sekä tietoa kotiopetuksesta)
Tekstiä on päivitetty 25.3.2021 (Oppivelvollisuuden suorittaminen osallistumatta perusopetukseen (ns. kotiopetus))
Tekstiä on päivitetty 31.5.2021 (pieniä muutoksia) vastaamaan syyslukukauden 2021 aloitusta
Tekstiä on päivitetty 2.8.2022 vastaamaan syyslukukauden 2022 aikaista tilannetta