Opiskelija voi osana TUVA-koulutusta korottaa perusopetuksen arvosanoja. Perusopetuksen päättöarvosanoja korotetaan erityisessä tutkinnossa. Erityisen tutkinnon järjestää ja todistuksen suorituksesta antaa se, jolla on perusopetuksen järjestämislupa. Päättöarvosanojen korottaminen on mahdollista, mikäli se on opiskelijan toiselle asteelle hakeutumisen näkökulmasta tarpeellista. Korotus voidaan tehdä opiskelijan iästä ja oppivelvollisuudesta riippumatta joko perusopetuksessa tai aikuisten perusopetuksessa, paitsi niissä oppiaineissa, joita aikuisten perusopetuksessa ei tarjota.  Jos TUVA-koulutuksen järjestäjällä ei ole perusopetuksen järjestämislupaa, on yhteistyö perusopetuksen järjestäjän kanssa erityisen tärkeää. 

Erityisen tutkinnon suorittamisen tapa ja menettelyt kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Jos opiskelija korottaa perusopetuksen arvosanoja, arvioidaan ne perusopetuksen lainsäädännön ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa määriteltyjen päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti. Arvioinnin tehtävänä on määrittää, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on saavuttanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppiaineille asetetut tavoitteet huomioiden arvioinnin yleiset periaatteet. Arvioinnista päättävät perusopetuslainsäädännön mukaisesti perusopetuksen opettajat. 

Taito- ja taideaineiden osaamisen arvioinnin korottaminen voi myös olla perusteltua opiskelijan opiskelu- ja urasuunnittelun tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Jos koulutuksen järjestäjä tekee ensisijaisesti yhteistyötä aikuisten perusopetuksen järjestäjän kanssa, tulee mahdollisuus taito- ja taideaineiden arvosanojen korottamiseen tarjota yhteistyössä perusopetuksen järjestäjän kanssa.  

Myös yksilöllistettyä arvosanaa voidaan korottaa erityisessä tutkinnossa. Tällöin tulee tehdä yhteistyötä yksilöllistetyn oppimäärän mukaisen arvioinnin tehneen opetuksen järjestäjän kanssa, jotta opiskelijan opiskeleman oppimäärän tavoitteet ja sisällöt ovat selvillä erityistä tutkintoa suunniteltaessa. Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt määritellään perusopetuksessa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 

Jos erityisestä tutkinnosta saatu arvosana on alkuperäistä heikompi, opiskelijavalinnat huomioi paremman arvosanan.