Tässä Opetushallituksen opetuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta syyslukukautta 2020 koskeviin opetusjärjestelyihin, opetuksen toteuttamiseen, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, oppilashuoltoon, kouluruokailuun, koulukuljetuksiin sekä koulun muuhun toimintaan, johon koronavirusepidemia voi vaikuttaa. Lähtökohtana on, että opetus järjestetään syksyllä lähiopetuksena. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.
Kuvituskuva, pojat kirjoittavat pöydän ääressä

Päivitetty 28.8.2020 Oppilaan sairastuminen ja oireilu osalta

Päivitetty 26.11.2020: Täsmennetty ohjeistusta kohtaan ” Päätöksenteko siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin”.

Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lähiopetus

Laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta (521/2020) ja laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (522/2020) ovat tulleet voimaan 1.8.2020 alkaen ja ovat voimassa 31.12.2020 asti. Muutosten tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta. 

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Opetuksen järjestämisessä tulee huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) suositusohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana.

Aluehallintovirastot antoivat keväällä 2020 päätökset opetustilojen käyttämisestä. Vastaavia päätöksiä saattaa olla tarpeen tehdä myös syyslukukaudelle 2020. Tartuntatautilain 58 §:n mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan oppilaitosten ja päiväkotien tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.