Tässä Opetushallituksen opetuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta syyslukukautta 2020 koskeviin opetusjärjestelyihin, opetuksen toteuttamiseen, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, oppilashuoltoon, kouluruokailuun, koulukuljetuksiin sekä koulun muuhun toimintaan, johon koronavirusepidemia voi vaikuttaa. Lähtökohtana on, että opetus järjestetään syksyllä lähiopetuksena. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.
Kuvituskuva, pojat kirjoittavat pöydän ääressä

Päivitetty 3.7.2020

Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lähiopetus

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaiset muutokset perusopetuslakiin ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettuun lakiin. Muutoksissa säädetään poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä. Tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta. Lait ovat voimassa määräajan 1.8.–31.12.2020.

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Lisäksi huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana.

Aluehallintovirastot antoivat keväällä 2020 päätökset opetustilojen käyttämisestä. Vastaavia päätöksiä saattaa olla välttämätöntä tehdä myös syyslukukaudelle 2020. Tartuntatautilain 58 §:n mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan oppilaitosten ja päiväkotien tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.