Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet antavat yhtenäisen pohjan paikallisille opetussuunnitelmille ja siten vahvistavat koulutuksen tasa-arvoa koko maassa. Kuntien ja koulujen omat opetussuunnitelmat ohjaavat opetusta ja koulutyötä tarkemmin ja ottavat huomioon paikalliset tarpeet ja näkökulmat.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuivat vuonna 2014 ja otettiin käyttöön 1.8.2016. Paikalliset opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1–6. Vuosiluokkien 7–9 opetussuunnitelmat otettiin käyttöön porrastetusti vuosina 2017–2019.  

Opetussuunnitelman perusteisiin on vuoden 2014 jälkeen tehty joitakin täsmennyksiä ja lisäyksiä. Vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet 2019 otettiin käyttöön 1.1.2020. Uudistettu perusteiden luku 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa otettiin osaksi paikallisia opetussuunnitelmia 1.8.2020 alkaen. Täsmennetyt oppilaineiden päättöarvioinnin kriteerit liitetiin paikallisiin opetussuunnitelmiin ja otettiin käyttöön lukuvuoden 2021–2022 alkaessa.

Paikallista opetussuunnitelmaa päivitetään perustemuutosten jälkeen mutta tarpeen mukaan myös muulloin. Tarkoitus on, että opetussuunnitelma on elävä opetuksen ja koulun toiminnan tuki.

Opetussuunnitelman perusteet koostuvat suurelta osin oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen kuvauksesta, jotka kytkeytyvät arvoperustan, oppimiskäsityksen ja toimintakulttuurin linjausten kuvaukseen. Opetussuunnitelman on tarkoitus tukea koulun toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittämistä.

kuvitus: perusopetuksen opetussuunnitelma