Hyppää pääsisältöön

Elämänkatsomustieto perusopetuksessa


Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Opetus kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi.

Elämänkatsomustieto tukee oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin muodostumista ja hyvän elämän tavoittelua. Opetuksen lähtökohtana ovat valmiiden oppijärjestelmien sijaan oppilaiden elämismaailma ja sen ilmiöt. Elämänkatsomustieto antaa monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen lisäksi eettistä ja kriittistä ajattelu- ja toimintakykyä sekä oppimisen taitoja.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Opetuksen järjestäminen

Sivulta saat tietoa elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämisestä, erilaisista oppimisympäristöistä ja opetusmenetelmistä, vuosiluokkaistamisesta, ilmiöpohjaisuudesta sekä esimerkiksi oppiaineen päättöarvioinnin kriteereistä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Elämänkatsomustiedon opetuksen tueksi

Sivulle on koottu erilaisia materiaaleja ja muuta tukea, jota voit hyödyntää elämänkatsomustiedon opetuksessasi. Sivulla esitellään erilaisia tapahtumia, artikkeleita, toimintaa ja verkkomateriaaleja, jotka liittyvät keskeisesti elämänkatsomustiedon oppiaineeseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus

Jokainen kasvattaja ja opettaja on samalla demokratia- ja ihmisoikeuskasvattaja. Materiaalikoonnin avulla voit tutustua laajasti aiheeseen liittyviin teemoihin ja käsitellä niitä osana oppituntia. Oppilaiden on ensiarvoisen tärkeää tuntea esimerkiksi lasten ja nuorten oikeudet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuus katsomusaineissa

Materiaali tarjoaa opettajille näkökulmia ja tietoa siitä, mitä kielitietoisuus, katsomustietoisuus ja kulttuuritietoisuus pitävät sisällään ja miten ne liittyvät opetukseen. Mukana on myös työtapoja, joita voi hyödyntää opetuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa

Materiaali tarjoaa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajille tietoa kulttuuriperinnön eri ulottuvuuksista, kulttuuri-identiteetin tukemisesta ja kulttuurisesti kestävästä kasvatuksesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Holokaustin opetus

Sivuston materiaalien avulla voit kehittää holokaustiin liittyviä tietojasi, luoda kiinnostavia oppimisympäristöjä holokaustin opiskeluun sekä tarjota ihmisoikeuksiin ja kansanmurhien ehkäisemiseen liittyvää opetusta ja koulutusta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Elämänkatsomustiedon artikkeleita

Elämänkatsomustiedon opetuksessa korostuu oppilaiden omakohtainen pohdinta ja aiheiden dialoginen käsittely. Tutustu elämänkatsomustiedon opetuksen tueksi koottuihin artikkeleihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yhteisopettajuus katsomusaineiden rikastajana

Opettajien yhteisopetus on keino toteuttaa yhteistyötä katsomusaineiden välillä. Sivulta löydät tietoa yhteisopettajuudesta ja syksyllä 2020 toteutetusta kokeilusta.

Elämänkatsomustiedon arviointi perusopetuksessa ja päättöarvioinnin tukimateriaali

alt-text (optional, uses title if not set)

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit

Päättöarvioinnin kriteerien tueksi on laadittu kuvaukset arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavasta osaamisesta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin tukimateriaali

Päättöarviointi kuvaa sitä, miten hyvin oppilas on saavuttanut perusopetuksen elämänkatsomustiedon oppiainetavoitteet opintojen päättyessä. Tukimateriaali avaa päättöarvioinnin kriteerejä ja arviointimenetelmiä opettajan avuksi.

alt-text (optional, uses title if not set)

Valinnaiset aineet ja valinnaisten aineiden arviointi perusopetuksessa

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista. Joissakin kouluissa on elämänkatsomustietoon liittyviä valinnaisia opintoja, jotka arvioidaan valinnaisten aineiden mukaisesti.

Alakoulun oppituntimateriaalit teemoittain

alt-text (optional, uses title if not set)

Minä ja muut

Teeman kautta oppilaat voivat pohtia esimerkiksi, miten ihmisiin tutustutaan, miten tullaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja mitä on auttaminen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Hyvä, oikea ja väärä

Teeman kautta oppitunneilla voi pohtia oppilaiden kanssa, mikä on hyvää ja mikä pahaa tarinassa sekä keskustellaan hyvän ja pahan käsitteistä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kuka olen ja mitä osaan?

Teeman kautta oppilaat voivat pohtia ihmisten erilaisuutta, omia harrastuksia sekä erilaisia tunteita.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kasvan ja kehityn

Teeman kautta oppitunneilla on mahdollista pohtia oppilaiden kanssa terveydestä huolehtimisen merkitystä sekä ihmisen elämänkaaren vaiheita.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kotini

Teeman kautta oppilaat voivat käsitellä omaa perhearkeaan, perheen merkitystä sekä perheiden erilaisuutta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Koulussa

Teeman avulla oppilaat voivat pohtia, mitä koulu oikeastaan on, miksi se on olemassa ja millainen on esimerkiksi hyvä opettaja.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ympäristö ja luonto

Teeman kautta oppilaat voivat tutustua luonnon eri puoliin, kuten elolliseen ja elottomaan ympäristöön, sekä pohtia luonnon merkitystä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Elämän synty ja kehitys

Teema avaa oppilaille maailmankaikkeuden syntyä ja luomiskertomuksi sekä auttaa ymmärtämään elämän alkua ja loppua.