Hyppää pääsisältöön

Elämänkatsomustieto perusopetuksessa


Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Opetus kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi.

Elämänkatsomustieto tukee oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin muodostumista ja hyvän elämän tavoittelua. Opetuksen lähtökohtana ovat valmiiden oppijärjestelmien sijaan oppilaiden elämismaailma ja sen ilmiöt. Elämänkatsomustieto antaa monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen lisäksi eettistä ja kriittistä ajattelu- ja toimintakykyä sekä oppimisen taitoja.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

Opetuksen järjestäminen

Opetuksen järjestäminen

Sivulta saat tietoa elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämisestä, erilaisista oppimisympäristöistä ja opetusmenetelmistä, vuosiluokkaistamisesta, ilmiöpohjaisuudesta sekä esimerkiksi oppiaineen päättöarvioinnin kriteereistä.

Elämänkatsomustiedon opetuksen tueksi

Elämänkatsomustiedon opetuksen tueksi

Sivulle on koottu erilaisia materiaaleja ja muuta tukea, jota voit hyödyntää elämänkatsomustiedon opetuksessasi. Sivulla esitellään erilaisia tapahtumia, artikkeleita, toimintaa ja verkkomateriaaleja, jotka liittyvät keskeisesti elämänkatsomustiedon oppiaineeseen.

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus

Jokainen kasvattaja ja opettaja on samalla demokratia- ja ihmisoikeuskasvattaja. Materiaalikoonnin avulla voit tutustua laajasti aiheeseen liittyviin teemoihin ja käsitellä niitä osana oppituntia. Oppilaiden on ensiarvoisen tärkeää tuntea esimerkiksi lasten ja nuorten oikeudet.

Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuus katsomusaineissa

Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuus katsomusaineissa

Materiaali tarjoaa opettajille näkökulmia ja tietoa siitä, mitä kielitietoisuus, katsomustietoisuus ja kulttuuritietoisuus pitävät sisällään ja miten ne liittyvät opetukseen. Mukana on myös työtapoja, joita voi hyödyntää opetuksessa.

Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa

Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa

Materiaali tarjoaa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajille tietoa kulttuuriperinnön eri ulottuvuuksista, kulttuuri-identiteetin tukemisesta ja kulttuurisesti kestävästä kasvatuksesta.

Holokaustin opetus

Holokaustin opetus

Sivuston materiaalien avulla voit kehittää holokaustiin liittyviä tietojasi, luoda kiinnostavia oppimisympäristöjä holokaustin opiskeluun sekä tarjota ihmisoikeuksiin ja kansanmurhien ehkäisemiseen liittyvää opetusta ja koulutusta.

Elämänkatsomustiedon artikkeleita

Elämänkatsomustiedon artikkeleita

Elämänkatsomustiedon opetuksessa korostuu oppilaiden omakohtainen pohdinta ja aiheiden dialoginen käsittely. Tutustu elämänkatsomustiedon opetuksen tueksi koottuihin artikkeleihin.

Yhteisopettajuus katsomusaineiden rikastajana

Yhteisopettajuus katsomusaineiden rikastajana

Opettajien yhteisopetus on keino toteuttaa yhteistyötä katsomusaineiden välillä. Sivulta löydät tietoa yhteisopettajuudesta ja syksyllä 2020 toteutetusta kokeilusta.

Dialogi- ja tunnetaidot opetuksessa

Dialogi- ja tunnetaidot opetuksessa

Dialogi- ja tunnetaitojen opas avaa opettajille näkökulmia dialogiseen opetukseen, tunnekasvatukseen ja ajattelu- ja keskustelutaitojen harjoitteluun.

Elämänkatsomustiedon arviointi perusopetuksessa ja päättöarvioinnin tukimateriaali

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit

Päättöarvioinnin kriteerien tueksi on laadittu kuvaukset arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavasta osaamisesta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin tukimateriaali

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin tukimateriaali

Päättöarviointi kuvaa sitä, miten hyvin oppilas on saavuttanut perusopetuksen elämänkatsomustiedon oppiainetavoitteet opintojen päättyessä. Tukimateriaali avaa päättöarvioinnin kriteerejä ja arviointimenetelmiä opettajan avuksi.

Valinnaiset aineet ja valinnaisten aineiden arviointi perusopetuksessa

Valinnaiset aineet ja valinnaisten aineiden arviointi perusopetuksessa

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista. Joissakin kouluissa on elämänkatsomustietoon liittyviä valinnaisia opintoja, jotka arvioidaan valinnaisten aineiden mukaisesti.

Vuosiluokkien 1-6 oppituntimateriaalit teemoittain

Minä ja muut

Minä ja muut

Teeman kautta oppilaat voivat pohtia esimerkiksi, miten ihmisiin tutustutaan, miten tullaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja mitä on auttaminen.

Hyvä, oikea ja väärä

Hyvä, oikea ja väärä

Teeman kautta oppitunneilla voi pohtia oppilaiden kanssa, mikä on hyvää ja mikä pahaa tarinassa sekä keskustellaan hyvän ja pahan käsitteistä.

Kuka olen ja mitä osaan?

Kuka olen ja mitä osaan?

Teeman kautta oppilaat voivat pohtia ihmisten erilaisuutta, omia harrastuksia sekä erilaisia tunteita.

Kasvan ja kehityn

Kasvan ja kehityn

Teeman kautta oppitunneilla on mahdollista pohtia oppilaiden kanssa terveydestä huolehtimisen merkitystä sekä ihmisen elämänkaaren vaiheita.

Kotini

Kotini

Teeman kautta oppilaat voivat käsitellä omaa perhearkeaan, perheen merkitystä sekä perheiden erilaisuutta.

Koulussa

Koulussa

Teeman avulla oppilaat voivat pohtia, mitä koulu oikeastaan on, miksi se on olemassa ja millainen on esimerkiksi hyvä opettaja.

Ympäristö ja luonto

Ympäristö ja luonto

Teeman kautta oppilaat voivat tutustua luonnon eri puoliin, kuten elolliseen ja elottomaan ympäristöön, sekä pohtia luonnon merkitystä.

Elämän synty ja kehitys

Elämän synty ja kehitys

Teema avaa oppilaille maailmankaikkeuden syntyä ja luomiskertomuksi sekä auttaa ymmärtämään elämän alkua ja loppua.