Hyppää pääsisältöön

Käsityö perusopetuksessa


Käsityön oppiaine ohjaa oppilasta kokonaisen käsityöprosessin hallintaan. Monimateriaalisessa oppiaineessa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa. Opetuksessa käytetään sekä teknisen työn että tekstiilityön työtapoja, oppimisympäristöjä ja materiaaleja.

Käsityön opiskeluun kuuluu tuotteen tai teoksen suunnittelu, valmistus sekä käsityöprosessin arviointi. Oppiaineessa kehitetään avaruudellista hahmottamista, tuntoaistia, motorisia taitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista. Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.

Käsityö oppiaineena

alt-text (optional, uses title if not set)

Käsityön opetuksen oppimisjatkumo varhaiskasvatuksesta yläkouluun

Käsityön oppimispolku etenee tutustumisesta harjoitteluun ja lopulta tietojen ja taitojen soveltamiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Käsityön opetuksen järjestäminen

Käsityön opetus pitää sisällään sekä teknisen että tekstiilityön työtavat, oppimisympäristöt ja materiaalit. Täältä löydät ohjeita käsityön tuntijakoon ja valinnaisten aineiden tarjoamiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityön opetuksessa

Sivulta löydät tietoa ohjauksesta, eriyttämisestä ja tuesta käsityön opetuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Käsityön monipuoliset oppimisympäristöt

Monimateriaalinen oppiaine tarvitsee monipuoliset oppimisympäristöt ja välineet. Oppimista tapahtuu myös koulumiljöön ulkopuolella.

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet

alt-text (optional, uses title if not set)

Kokonaisen käsityöprosessin vaiheet ja lähtökohdat

Kokonaisessa käsityöprosessissa yhdistyvät kaikki käsityö-oppiaineen sisältöalueet. Tässä artikkelissa käsitellään erityisesti sisältöalueita innovointi (S1), muotoilu (S2), kokeilu (S3), dokumentointi ja arviointi (S4) sekä tekeminen (S5).

alt-text (optional, uses title if not set)

Dokumentointi käsityön opetuksessa

Käsityöprosessin dokumentointi (S4) voi tapahtua monin eri tavoin. Dokumentointi vahvistaa oppilaan kokemusta oppimisen omistamisesta, tarjoaa tilaisuuksia kokonaisuuksien hallinnan opetteluun ja toimii myös arvioinnin välineenä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Työturvallisuus

Työturvallisuus (S6) on käsityön opetuksessa keskeistä, ja se rakentuu paitsi turvallisen ympäristön myös riittävän perehdytyksen ja oikeanlaisen ilmapiirin varaan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yhteisöllisyys ja vaikuttaminen käsityön opetuksessa

Yhteisöllistä oppimista voidaan toteuttaa käsityötunneilla esimerkiksi projektien kautta. Yhteisöllinen käsityönopetus tarjoaa oppilaalle mahdollisuuksia vaikuttaa, tiedostaa ja ottaa kantaa yhteiskunnallisiin ongelmiin (S8).

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Laaja-alainen osaaminen käsityössä

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet toteutuvat käsityön opetuksen yleisten tavoitteiden käsittelyn yhteydessä. Toisin sanoen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita toteutetaan samalla kun käsityön opettaja toteuttaa opetuskerroilla käsityön opetusta. Lue lisää, miten laaja-alainen osaaminen toteutuu käsityön opetuksessa ja opinnoissa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kielitietoisuus käsityössä

Käsityön kielen avulla oppilas osoittaa osaamistaan käsityöprosessin kaikissa vaiheissa. Opettajan tulee olla kielitietoinen ja huomioida se, että opetuksessaan hän ohjaa oppilasta oikean kielen käyttöön ja käyttää itse monipuolista käsityön sanastoa. Toteuttaessaan käsityön päättövaiheessa käsityön kokonaisarvioinnin, tulee kielen osaaminen arvioitua.

alt-text (optional, uses title if not set)

Verkkomateriaaleja käsityön opetuksen tueksi

Täältä löydät opetusmateriaaleja, linkkejä ja aihioita käsityön opetukseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Artikkeli koulupäivän rakenteen suunnittelun tueksi

Miten opettaja suunnittelee oppilaan koulupäivän rakennetta, joka tukee myös pedagogisesti mielekästä opetusta esimerkiksi poikkeuksellisissa järjestelyissä? Artikkelissa kuvataan koulupäivän rakennetta ja ehdotetaan ratkaisuja koulupäivän kokonaisuuden suunnitteluun.

alt-text (optional, uses title if not set)

K@sityöTila-blogi

K@sityöTila on Opetushallituksen ylläpitämä blogi, jonka tarkoituksena on tarjota käsityön tilojen suunnitteluun ja opettamiseen ideoita ja käytännön kokemuksia.

Käsityön arviointi perusopetuksessa ja päättöarvioinnin tukimateriaali

alt-text (optional, uses title if not set)

Käsityön päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali

Päättöarvioinnin kriteerien tueksi on laadittu kuvaukset arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavasta osaamisesta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan. Lisäksi sivulle on koottu tukimateriaalia käsityön opetuksen ja arvioinnin toteuttamisen tueksi.

alt-text (optional, uses title if not set)

Taide- ja taitoaineiden tuntijako ja oppimäärien arviointi

Kaikille oppilaille yhteisiä taide- ja taitoaineita ovat musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous. Tutustu taide- ja taitoaineiden tuntijaon esimerkkeihin ja taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointiin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Valinnaiset aineet ja valinnaisten aineiden arviointi perusopetuksessa

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaiset aineet ovat eri asia kuin taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit.